Miljøpolitik

Miljøpolitik

Miljøpolitikken er vedtaget af VEKS’ bestyrelse 23. september 2016

Miljøledelsessystemet for VEKS-Transmission er certificeret efter ISO-14001 samt EMAS, mens miljøledelsessystemet for Køge Kraftvarmeværk i 2018 skal certificeres efter ISO-14001.

 På baggrund af VEKS’ vision om at arbejde i en miljørigtig retning, opstilles VEKS’ miljøpolitik. Politikken er gældende for VEKS-Transmission, VEKS-Distribution og VEKS-Produktion.  

Hensynet til miljøet er en integreret del af det daglige arbejde i VEKS. Det gælder dels ved forebyggelse af de direkte miljøpåvirkninger, dels ved påvirkning af varme- og brændselsleverandører med henblik på leverancer, der er så miljøvenlige som mulige. Det udmønter sig i følgende: 

Miljøpolitik:
 • VEKS arbejder aktivt på at få fuld styring af alle væsentlige miljøforhold
 • VEKS forpligter sig til at overholde relevant lovgivning, myndighedskrav og andre relevante krav
 • VEKS forpligter sig til løbende forbedringer af virksomhedens miljøledelsessystem og miljøpræstationer
 • VEKS arbejder løbende på at påvirke vores samarbejdsparter i en miljørigtig retning
 • VEKS sikrer, at miljøpolitikken er kendt af medarbejderne. 


VEKS prioriterer miljøarbejdet ud fra følgende principper:
 • Væsentlig reduktion af miljøbelastningen
 • Udvikling af medarbejdernes miljøbevidsthed og færdigheder
 • Forbedringer, der samtidig kan give økonomiske besparelser

Indsatsen skal føre til løbende forbedringer ved reducering af de negative miljøpåvirkninger og forebyggelse af forurening hos VEKS i kraft af
 • Miljøbevidst adfærd (nye arbejdsrutiner)
 • Ombygning af anlæg (renere teknologi)
 • Ændringer i produkter eller processer (substitution)

Ved valg af teknologi og ændring i produkter og processer, vil den bedst egnede teknologi blive valgt under hensyntagen til de økonomiske rammer.

VEKS vil sikre åbenhed omkring vores miljøpræstationer således, at VEKS kan fremstå som en miljøbevidst virksomhed blandt interessenterne. Derudover vil vi føre en tæt dialog med miljømyndighederne. 

Miljøpolitikken udstikker rammerne for det arbejde, der skal udføres. Politikken gøres brugbar i form af miljømålsætninger. Hver miljømålsætning gøres konkret ved at opsætte miljømål; dvs. ved at vælge realistiske og målbare mål, der skal opnås inden for en afgrænset tidsperiode.

Ud fra målsætningerne er der opstillet indsatsområder, der opsættes under hensyntagen til geografi, ansvarsfordeling, anlægstype og daglige driftsopgaver.
Arbejdet med indsatsområderne er styret i handlingsplaner.

Miljøpolitikken og dens konsekvenser forklares for medarbejderne som led i deres uddannelse og træning. Miljøpolitikken er offentliggjort på VEKS’ hjemmeside www.veks.dk.og i den årlige Miljøredegørelse. Sidstnævnte findes på VEKS’ hjemmeside.