Biomasse - bæredygtig eller ej

VEKS bakker op om brancheaftalen og eventuel skærpelse af kriterierne

Klimarådet har den 7. maj 2018 udgivet en rapport, der sætter fokus på anvendelsen af biomasse i det danske energisystem, samt biomassens betydning for klimaet. Klimarådet er et uafhængigt råd af eksperter, der siden 2015 har rådgivet den danske regering med hensyn til klimapolitikken.

Klimarådet peger på, at ikke al biomasse kan betragtes som CO2-neutral. Biomassens CO2-neutralitet afhænger nemlig af, om brændslet stammer fra træer, som bliver genplantet. Hovedprincippet i biomassens CO2-neutralitet er, at nye træer optager den CO2-udledning, som opstår ved afbrænding af træet. 

VEKS anvender bæredygtigt træ
VEKS’ producenter af fjernvarme overholder brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Aktuelt køber VEKS størsteparten af fjernvarmen fra Ørsteds biomassefyrede kraftvarmeværker på Avedøreværket og fra VEKS’ eget biomasse-fyrede kraftvarmeværk i Køge. 

Omtalte brancheaftale er indgået mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for at garantere bio-massens bæredygtighed. Der findes pt ingen internationale eller nationale direktiver og lovgivning på området. Det betyder dog ikke, at omtalte brancheaftale ikke kan skærpes.

Samtidig dokumenterer VEKS sin indsats i Brancheaftalen-rapporten om sikring af bæredygtig biomasse for VEKS - se rapporten nedenfor. 


Afgift på CO2-belastning
Klimarådet peger på, at ikke al brug af biomasse kan siges at være godt for klimaet. Derfor er det afgørende, at Danmark sikrer, at det voksende biomasseforbrug i energisektoren er så klimavenligt som muligt. Klimarådets anbefalinger er et indspil til reguleringen af biomasse til energiformål og kan indgå i en kommende energiaftale.

Klimarådet foreslår, at CO2-belastende biomasse afgiftspålægges men slår samtidig fast, at bære-dygtig biomasse fortsat bør afgiftsfritages.

Både den grønne tænketank Concito og det Økologiske råd bakker Klimarådet op i deres synspunk-ter. Concito ønsker, at man går mere radikalt til værks og straks stopper al udbygning med biomas-seanlæg - og i stedet går over til varmepumper. I denne overgangsfase skal man sikre, at biomassen er bæredygtig. 

Klimarådet er ikke helt så kritisk over for biomasse som Concito. Klimarådet mener at biomasse ge-nerelt er meget svært at gøre helt CO2-neutralt. Der vil altid være en tidsforskydning mellem af-brændingen, til CO2 er optaget i træer og planter. Derfor kan biomasse gavne klimaet, hvis det er-statter kul og gas. Men der skal være større sikkerhed for, at der er tale om bæredygtigt biobrænd-sel.

Skærpede kriterier
VEKS bakker op om brancheaftalen og eventuelt skærpelse af kriterierne. VEKS betragter biomasse som et overgangsbrændsel - i det omfang som det anvendes i dag. I takt med at de store kraftvar-meværker skal skrottes, vil der blive etableret store varmepumper til fjernvarme og sandsynligvis også geotermi til afløsning af biomassen.  

Energi-, klima- og forsyningsministeren tog - i forbindelse med offentliggørelsen af klimarådets rapport - i pressen afstand fra at pålægge afgifter på biomasse. Ministeren vil heller ikke lovgive om kriterier for bæredygtig biomasse. 

Dokumenter

  • VEKS Brancheaftalerapport 2016 Final
    2.22mb
    pdf

Download


VEKS' infoportal