Miljøforhold ved fjernvarme

Ressourcebesparelser skåner miljøet

På den københavnske vestegn har der i mange år eksisteret fjernvarme­systemer, som forsynede kunderne med fjernvarme via lokale net. Før VEKS’ tid producerede de lokale fjern­varme­selskaber selv varmen på egne olie- ­eller kulfyrede kedler, hvor udnyttelsen af energien ikke var særlig høj.Efter oliekriserne var det nødvendigt at nedbringe forbruget af fossilt brændsel til gavn for både miljø og økonomi - og samtidigt minimere den kolossale afhængighed af olien. Blandt midlerne var at udbygge og effektivisere den eksisterende kollektive fjernvarmeforsyning.
Udbygningen skete efter devisen; jo flere tilsluttede jo bedre udnyttelse af ressourcerne. Dengang var mange huse, lejlighedsbyggerier og erhverv opvarmet ved hjælp af egne kedler - typisk oliefyr, som ikke udnyttede energien særlig godt.

Se filmklip om fjernvarmesystemet på Vestegnen

På Vestegnen valgte 12 kommuner at danne VEKS som bidraget til effekti­visering. Senere er Køge Kommune også blevet en del af VEKS. Selskabets opgave var og er via store transmissionsrør at forsyne fjernvarmeselskaberne med overskudsvarme fra store centrale kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. 

I de seneste år har VEKS ekspanderet sit forretningsområde fra udelukkende at være et transmissionsselskab til også at omhandle såvel distributions- som produktionsaktiviteter.
Distributionsaktiviteterne er koncentreret om at anlægge og drive Køge Fjernvarme samt Tranegilde Fjernvarme.

Miljøet bliver den store vinder, når man udnytter overskudsvarme, da brændselsforbruget falder dramatisk. Uden VEKS ville der blive brugt cirka 3 gange mere brændsel på Vestegnen, hvis man sammenligner med, at varmen - som førhen - skulle produceres på oliefyrede kedler hos de lokale fjernvarmeselskaber. Og jo mindre brændsel jo mindre forurening.
Udledningen af drivhusgassen CO2 samt svovl og kvælstof er i københavnsområdet nedbragt til ca. en tredjedel.  

Her kommer varmen fra

VEKS køber den største del af fjernvarmen hos Avedøreværket, som på samme tid producerer elektricitet (kraft) og varme; deraf navnet »kraftvarmeværk«. Avedøreværkets to blokke anvender udelukkende biomasse som brændsel.

Et kraftvarmeværk som Avedøreværket udnytter mere end 90 procent af energien. Et kraftværk - som udelukkende producerer elektricitet - opnår kun en energiudnyttelse på cirka 40 procent, idet det opvarmede kølevand udledes i havet.

To affaldsforbrændingsanlæg er også storleverandører af varme til VEKS; ARGO i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup.

For alle varmeproducenter gælder, at de er udstyret med tidens mest effektive røgrensningsanlæg.
Som supplement til varmeproduktionen er der to store akkumulatortanke ved Avedøreværket, som fungerer som ekstrakapacitet - for eksempel om morgenen, hvor forbruget er højt.

 

Eksterne links

VEKS' infoportal

CO2-reduktion

VEKS' bidrag til et renere miljø: Vestegnen spares årligt for knap 500.000 tons CO2

Kraftvarme

Man producerer elektricitet (kraft) og varme samtidigt; deraf navnet "kraftvarmeværk"

Varmelast.dk

VEKS deltager i samarbejde med CTR og HOFOR i Varmelast.dk, hvis opgave er at optimere den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen.