Miljøpolitik

Miljøpolitik, vedtaget af VEKS’ bestyrelse 27. september 2019

22. marts 2023
VEKS' arbejdsmiljø: ledningskoordinator Peter Eriksen, distribution

VEKS er miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden. Denne certificering omfatter følgende afdelinger: Direktion, Stab, Produktion, Transmission, Plan og Projekt samt Økonomi, Kunde og IT. 
VEKS Distribution forventes at blive certificeret efter samme standard i sommeren 2021. 

VEKS’ vision om at arbejde i en miljørigtig retning er grundlaget for at opstille VEKS’ miljøpolitik, som gælder for hele virksomheden.  

Hensynet til miljøet er en integreret del af det daglige arbejde i VEKS. Det gælder dels ved at forebygge de direkte miljøpåvirkninger, dels ved at påvirke varme- og brændselsleverandører med henblik på leverancer, der er så miljøvenlige som mulige. 

Det udmønter sig i følgende: 

Miljøpolitik:
 • VEKS arbejder aktivt på at beskytte miljøet og forebygge forurening herunder at udnytte ressourcerne bedst muligt og opnå CO2-neutralitet.
 • VEKS forpligter sig til at overholde lovkrav og andre krav på miljøområdet, som virksomheden har tilsluttet sig.  
 • VEKS forpligter sig til løbende forbedringer af virksomhedens miljøledelsessystem og miljøpræstationer blandt andet via arbejdet med miljømål. 
 • VEKS arbejder løbende på at påvirke vores samarbejdspartnere i en miljørigtig retning.
 • VEKS sikrer, at miljøpolitikken er kendt af medarbejderne. 

VEKS prioriterer miljøarbejdet ud fra følgende principper:

 • Væsentlig reduktion af miljøbelastningen
 • Udvikling af medarbejdernes miljøbevidsthed og færdigheder
 • Forbedringer, der samtidig kan give økonomiske besparelser

Indsatsen skal føre til løbende forbedringer ved at reducere de negative miljøpåvirkninger og forebygge forurening hos VEKS i kraft af:

 • Miljøbevidst adfærd (nye arbejdsrutiner)
 • Ombygning af anlæg (renere teknologi)
 • Ændringer i produkter eller processer (substitution)

Ved valg af teknologi og ændring i produkter og processer vil den bedst egnede teknologi blive valgt under hensyntagen til de økonomiske rammer.

VEKS sikrer åbenhed omkring vores miljøpræstationer således, at VEKS fremstår som en miljøbevidst virksomhed blandt interessenterne. Derudover fører vi en tæt dialog med miljømyndighederne. 

Miljøpolitikken udstikker rammerne for det miljøarbejde, der skal udføres. Politikken gøres operationel i form af miljømål, som man arbejder henimod ved hjælp af handlingsplaner. 

Medarbejderne informeres om Miljøpolitikken og dens konsekvenser som led i deres uddannelse og træning. Miljøpolitikken er offentliggjort på VEKS’ hjemmeside www.veks.dk

Opdateret  den 22. marts 2023 med ny direktør.