Leder: Hvor skal fjernvarmen komme fra?

Meget forskellige forudsætninger for fremtidens fjernvarmeproduktion

18. juli 2013
Skov

Alle er enige om, at vi skal reducere udledningen af CO2. Vi vil også alle reducere anvendelsen af fossilt brændsel såsom kul, olie og naturgas. Og det skal i øvrigt gå hurtigt: Fra 2035 skal hele el- og varmeproduktionen være baseret på vedvarende energi.

Men hvordan skal fjernvarme så produceres i fremtiden?

Mange fjernvarmesystemer får i dag leveret varme fra affaldsforbrændingsanlæg. Imidlertid er der stigende fokus på, at betragte en del af affaldet som en ressource, som i højere grad end i dag bør genanvendes. Regeringen har således for halvandet år siden meldt ud, at man ønskede at sikre mere genbrug af danskernes affald. Det var ventet at denne Ressourcestrategi ville blive sendt i høring før sommerferien. Men det skete ikke. Konsekvensen er, at landets 98 kommuner stadig ikke kan udarbejde deres affaldsplaner. I sidste ende medfører affalds/ressourceproblemet, at fjernvarmesektoren har uhyre vanskeligt ved at opstille prognoser for den fremtidige varmeproduktion baseret på affaldsforbrænding.

Det umiddelbare alternativ til fossilt brændsel er at skifte til biomasse; et effektivt middel til at reducere udledningen af CO2.
Men den grønne tænketank Concito har netop udgivet en rapport, hvor udslippet af klimagasser ved produktion og anvendelse af forskellige slags biomasse som træpiller, træflis, halm og biogas bliver kritisk vurderet. Ifølge rapporten er flere af disse typer biomasse mere klimabelastende end naturgas!
Ikke så snart var Concitos rapport landet, før flere af tænketankens tunge erhvervsmedlemmer som Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Landbrug & Fødevarer, DONG og HedeDanmark gik ud med en fælles kritisk pressemeddelelse. Heri omtales Concitos rapport som baseret på ”forkerte antagelser” og et ”meget ringe og usikkert datagrundlag”. Også Greenpeace finder analysen usikker og mangelfuld.

Summa summarum må vi ikke anvende kul, olie og naturgas i fremtidens fjernvarmeproduktion. Det er også usikkert, hvor meget varme, der vil komme fra affaldsforbrændingsanlæg. Endelig skabes der berettiget - eller uberettiget - usikkerhed om biomassens bæredygtighed!
Umiddelbart kan fremtidens fjernvarme derfor kun produceres på eldrevne varmepumper og dyppekogere - eller med geotermi. Men sidstnævnte teknologi er endnu ikke færdigudviklet i større skala!

Det er ikke underligt, hvis der breder sig en vis forvirring i den danske fjernvarmesektor om fjernvarmeproduktion på den lange bane med de mange udsendte modsatrettede signaler.