Nye vilkår i ny energispareaftale

VEKS vil samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber om bæredygtige energikilder

20. marts 2017
VEKS er som transmissionsselskab ikke forpligtet af energispareaftalen, men det er Tranegilde og Køge Fjernvarme. I de to selskaber giver konverteringen fra naturgas til fjernvarme mange energisparepoint, som indtil videre er sat på bog til senere ”afdrag” af de krævede energibesparelser.
Det primære formål med energispareaftalen er at udnytte energien bedst muligt ved at reducere forbruget og dermed CO2-udledningen. Energiselskaberne kan opnå besparelsen ved fx at renovere eget net, men de fleste selskaber opsøger besparelserne hos deres kunder. De opnåede energisparepoint gøres op i kWh og sælges til markedspris. 
Kravet til energibesparelser er for hele fjernvarmebranchen faldet fra 4,3 til 4,1 PJ årligt. 
I løbet af aftalens tiårige levetid er forudsætningerne flere gange blevet ændret - senest til fortsat at omfatte solvarme og som noget nyt omfatte varmepumper. 

Solvarme

I den nye energispareaftale fra 2016 kan kollektive solvarmeanlæg stadig indregnes som en energibesparelse.

Tidsfrist - solvarme
Solvarmeprojekter skal være godkendt af myndighederne inden den 30. juni 2018, og anlægget i drift senest året efter for at kunne medregnes som energibesparelse.

Generelt er solvarme et optimalt redskab til at skabe mere grøn fjernvarmeproduktion til konkurrencedygtige priser. Ifølge Dansk Fjernvarme skyldes det, at store solvarmeanlæg udbydes som energibesparelser. Det sker i så store mængder, at besparelserne påvirker priserne i nedadgående retning.

Set med VEKS’ optik er udbygning af solvarme pt ikke relevant, da der i forvejen forekommer overskud af fjernvarme fra affaldsforbrænding om sommeren. Dette store udbud af fjernvarme i de varme måneder kan i øvrigt tale for at operere med differentierede varmepriser over året.

Varmepumper
Etablering af nye el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion kan nu medregnes som en energibesparelse i den nye energispareaftale. Varmepumper er kommet med i ordningen grundet en meget høj energiudnyttelse.
En analyse fra Grøn Energi viser, at man med de nye muligheder for energisparetilskud til varmepumper kan konkurrere med en 1MW biomassekedel. Det kan få stor betydning for decentrale værker, der står til at miste grundbeløbet; en støtteordning. Dette problem gælder dog ingen selskaber i VEKS’ forsyningsområde. 
Man kan øge fleksibiliteten i elsystemet - med stor andel vind-el - ved at udnytte overskudselektricitet til produktion af fjernvarme. I VEKS’ system er det oplagt via større varmepumpeprojekter at udnytte over-skudsvarmen fra virksomheder. Dette er allerede tilfældet i et kombineret varmepumpe/overskudsvarmeprojekt med deltagelse af VEKS og CP Kelco, som omtalt i det forrige nummer af VEKSleren. 
Et af projekterne i VEKS’ nyligt vedtagne strategi er ”Nye bæredygtige energiløsninger”, hvor der indgår omtalte varmepumper, elpatroner mv. Andre løsninger vil løbende tages op og vurderes - i tæt samarbejde med fjernvarmeselskaberne på Vestegnen.