Robust fjernvarme på den lange bane

Hovedstadsområdets fjernvarme vil spille en afgørende rolle – også når vi omstiller til ny teknologi

11. november 2021
Nye teknologier vinder indpas i de kommende år

Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH 50) har været overskriften for et omfattende analysearbejde i de seneste 18 måneder. Parterne bag projektet er VEKS, CTR, Hofor og Vestforbrænding, hvis medarbejdere har deltaget i en række analysegrupper. 

FFH50’s vision for fjernvarmen i hovedstadsområdet: ”Fjernvarmen er CO₂-neutral og er fortsat kundernes foretrukne valg i 2050

VEKS’ vinkel

– I vores nære fremtid kan projektet fx give et realistisk bud på den fremtidige anvendelse af biomasse, forklarer Morten Stobbe, VEKS’ vicedirektør og styregruppeformand for FFH50. En række nye teknologier skal introduceres i fjernvarmesystemet, men på den korte bane kan de ikke overtage vores brug af bæredygtig biomasse inden år 2030. De nye teknologier - aktuelle for hovedstadsområdet - er store varmepumper, geotermi, lavtemperatur, PtX og CCS. Mht. sidstnævnte er VEKS i øvrigt allerede med i det storkøbenhavnske samarbejde Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) sammen med en række af de andre store energiselskaber. 
Frem mod 2050 kan biomasse-kraftvarme og affaldskraftvarme reduceres, når andre teknologier tager over på vejen mod et mere flerstrenget fjernvarmesystem. 

Et andet meget relevant emne er samarbejdet mellem VEKS og VEKS’ kunder i forhold til eksempelvis at udnytte den lokale overskudsvarmeproduktion til fælles gavn for systemet. 

Nettet er godt rustet til flere teknologier. Hvis der bliver introduceret langt flere varmepumper i fjernvarmesystemet - på både distributions- og transmissionssiden - bliver det interessant at reducere temperaturniveauet i nettet for at reducere produktionsomkostningerne. 
– Projektet viser, at det kan lade sig gøre at sænke temperaturen med relativ beskedne omkostninger. Det er dog mere kompliceret at realisere grundet hydraulikken i nettet. Det skal vi have analyseret nærmere. Lige nu får vi stadig den primære fjernvarme fra de store producenter - fx Avedøreværket - og har derfor brug for høje temperaturer for at flytte varmen rundt i transmissionsnettet, bemærker Morten Stobbe. 

– Vi er faktisk allerede i gang med at realisere nogle af de andre anbefalinger, da varmelagre forventes at spille en endnu større rolle fremover. Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS’ varmelager er under konstruktion og står klar i 2022, og vi undersøger pt mulighederne for et endnu større lager i Roskilde, siger Morten Stobbe. 

Seks fremtidsscenarier

Analysen er baseret på en række scenarier for, hvordan fjernvarmen passer ind i forskellige ”fremtider” år 2030 og 2050. De seks CO2-fri scenarier måler sig alle op imod et syvende ”grundscenarie”, som ikke er CO2-neutralt - se figuren nedenfor for år 2050. 

Scenarier, 2050

– Der ligger naturligvis store mængder forudsætninger, vilkår og analyser bag hvert enkelt scenarie, understreger Morten Stobbe. 

Hvad koster det?

Der har i høj grad været fokus på de forventede omkostninger ved hvert enkelt fjernvarmescenarie. Sammenfattende kan man konkludere, at fjernvarmen i alle scenarier må siges at være robust. Specielt i forhold til scenariet med høj grad af CCS, er det tydeligt, at gevinsten - svarende til værdien af en CO2-kvote, som analysen tildeler en varmeproducent for at indfange CO2 - er for lille. CCS er en omkostningstung teknologi, som formentlig kræver en gevinst i størrelsesordenen 1.000 kr./t CO2 for at være økonomisk rentabel. Hermed vil fjernvarmesystemet kunne bidrage med en negativ emission på over 2 mio. t/CO2 om året.

Et af projektets fokusområder har desuden været Fremtidens kunder, hvor konklusionen er, at fjernvarmen er konkurrencedygtig og der er et stort potentiale for at konvertere kunder fra naturgas til fjernvarme. En anbefaling er, at en del fjernvarmeselskaber bør overveje at ændre deres tariffer til at være omkostningsægte, da mange opererer med en for stor andel af variable omkostninger. 

Morten Stobbe slutter med følgende opfordring: – Projektet er superinteressant men meget omfattende, så jeg vil derfor anbefale at fordybe sig i rapporten > Download rapporten
Projektets hjemmeside https://varmeplanhovedstaden.dk/