Ti år - for fuld skrue

Den 29. maj 2012 blev de første spadestik til Køge Fjernvarme taget af borgmester Marie Stærke, Køge og Finn Aaberg, VEKS’ daværende formand

31. maj 2022
De første spadestik

VEKS’ store anlægsprojekt af fjernvarmen i Køge har haft projektleder Michael Thomsen om bord, fra starten lød for ti år siden. Michael startede hos VEKS i sommeren 2011 med hovedopgaven at anlægge fjernvarme i Køge. Michael havde baggrund inden for fjernvarmedistribution, hvilket VEKS som trans-missionsselskab efterspurgte. 

Agil proces

– Man lagde skinnerne, mens toget buldrede afsted. Det var (og er) et meget stort anlægsprojekt, som krævede mange interne og eksterne ressourcer, husker Michael. Kolleger i VEKS havde, før spaden kunne sættes i jorden, udarbejdet og fået godkendt projektforslag, tarifstruktur, haft udbud, valgt rådgiver mv., men der manglede fx leveringsbestemmelser. Hov! Men dem fik vi nu hurtigt på plads. 

Knopskydning

Anlægsarbejdet startede i den sydvestlige del af Køge ved Køge Gymnasium, Ellemarken og fortsatte på den anden side af Ringvejen. Inden fjernvarmerørene var lagt ud fra Køge Kraftvarmeværk, forsynede en Interrims-central på 5 MW den første nye kunde. I de første ti år har storkunder (over 300 m2) alene været målgruppen for udbygningen. 

Et joint venture mellem firmaerne Aarslef og Wicotec vandt totalentreprisen, og Rambøll var bygherre-rådgiver for VEKS/Køge Fjernvarme. 
– Dengang var der kun få entreprenører og rådgivere, som anlagde så store projekter, siger Michael; Vi lærte alle meget undervejs i processen med at lægge store rør med en diameter op til 400 mm - som bekendt gange to. 

Ud over selve systemet til fjernvarmevandet, skulle varmen dels ud af Køge Kraftvarmeværk, dels veksles og pumpes rundt i det nyanlagte fjernvarmesystem. Derfor opførte VEKS den nye Køge Pumpe-Vekslerstation sideløbende med anlægget af rørsystemet. Forbindelsen fra værket, via pumpe-vekslerstationen til kunderne var klar ultimo 2014.

Fuld plade

– Det er ikke overdrevet, at vi havde fuld plade af forhindringer undervejs, konstaterer Michael. Fjernvarmeprojektet kæmpede blandt andet med:

  • Høj grundvandsstand: Opgravningerne var tæt på havnen
  • Arkæologi: Man fandt et skib fra middelalderen
  • Voldsom vandforurening visse steder: Man måtte ikke lede vandet fra opgravningerne til almindeligt spildevand. Det skulle derimod passere gennem aktivt kul, før det kunne sendes til Kommunekemi.
  • Hensyn til andre anlægs- og byudviklingsprojekter fx Køge Kyst, gangtunneller
  • Mange jernbanekrydsninger: Det var primært sagsbehandlingstiden, der kunne være ganske ekstrem. Det tog fx to år at opnå tilladelse til jernbanekrydsningen ved Strandvejen. 

– Vi måtte simpelthen afmystificere fjernvarmen i forhold til Banedanmark, der blev inviteret på ”sitevisit”. Vi havde indtil mødet al for megen ufrugtbar mailkorrespondance. Men efter Banedanmarks sagsbehandlere ved selvsyn kunne se, hvordan vi greb anlægsarbejdet an, gik processen langt mere smidigt til alles gavn og glæde, fortæller Michael. De blev betrygget i, at fjernvarme jo hverken er eksplosivt eller farligt. Det er jo dybest set bare varmt vand. Siden besigtigelsen har vi fået de nødvendige krydsningstilladelser. 

En ny epoke er netop startet for Køge Fjernvarme. Nu lyder opgaven at forsyne 7.000 nye privatkunder med fjernvarme. Salgsarbejdet til de første 1.700 kunder er indledt i kvarteret omkring Nylandsvej.

De første spadestik blev taget i umiddelbar nærhed af VEKS' nyerhvervede Køge Kraftvarmeværk