Projektet tog en drejning

Forsyningssikkerhed og økonomi optimeres som afledt effekt af en tvungen ledningsomlægning i Glostrup

2. juli 2019
Nordvang Psykiatriske Hospital, Kindebjergvej er en del af Rigshospitalet Glostrup. Placeret i kælderen i dette hospitalsafsnit har VEKS en vekslerstation forsynet fra VEKS’ hovedledning. Også i dette område skal VEKS i nærheden vige pladsen på grund af Hovedstadens Letbane - se relateret artikel.

Spærret inde
Når man omlægger rør, afspærrer man sædvanligvis forsyningen via ventiler. Disse fandtes ikke i den eksisterende afgrening, men uanset hvad, skulle Nordvang forsynes med fjernvarme - og nødigt via dyr varme fra mobile oliekedler.
Nordvang lider under - som den eneste af VEKS’ centraler - at risikere ”indespærring” for forsyning af VEKS’ fjernvarme pga. en mangel i den eksisterende afgrening. En VEKS-afgrening er stedet, hvor man tilslutter ”stikfjernvarmeledninger” til VEKS’ hovedrør. 
I netop Nordvang-afgreningen findes der desværre som nævnt ingen ventiler på hovedledningen. Årsagen var, at Nordvang først efter VEKS’ projektering af ledningen udtrykte ønske om at blive koblet på fjernvarmen. Derfor blev der - måske lidt i hast - etableret en lidt (for) simpel afgrening, som efterfølgende har givet VEKS udfordringer. Strækningen er i øvrigt led i VEKS’ første etape udrullet i 1987-1988.

Dobbelteffekt
– Men projektet tog en positiv drejning. Helt bogstaveligt, konstaterer Allan Nielsen, projektkoordinator for ledningsanlæg. Da vi skulle forberede omlægningen, hævede vi blikket og inddrog vores andre rør og konstruktioner i området. Der var nemlig et andet rør, som kunne udvide sin betydning og effekt på forsyningen af lige præcis Nordvang.
Glostrup Hospital har en forholdsvis ny vekslerstation, som blev bygget i forbindelse med, at hospitalet konverterede til fjernvarme for fem år siden. Hospitalet aftager, hvad der svarer til cirka 700 husstandes fjernvarmeforbrug. 
– Vores eksisterende rør kunne dengang ikke rumme den ønskede kapacitet til hospitalet, forklarer Allan Nielsen. Dengang blev løsningen at etablere en ny parallel rørføring på cirka 400 meter, som flere steder måtte foretage drejninger for ikke at komme til at ligge i vejen for blandt andet VEKS’ egen afgrening, en underjordisk hospitalstunnel, Glostrup Forsynings rør mv. 
I forbindelse med letbane-omlægningen koordinerer VEKS i øvrigt sit anlægsarbejde med Glostrup Forsyning, der som led i klimatilpasning er i gang med at etablere en regnvandsledning - lige under VEKS’ omtalte afgrening i 4-5 meters dybde. 

Et eller to systemer…
Hos VEKS blev omlægningen en anledning til både at tænke nyt og tænke sammen. 
– VEKS’ to nuværende parallelle fjernvarmesystemer integreres. Det sker primært ved en ny rørføring gennem afgreningen, etablering af nye ventiler kombineret med, at vi gør alternativ brug af eksisterende ventiler, fortæller Allan Nielsen. 
Det umiddelbare resultat er, at VEKS kan tage sektioner ud for at omlægge hovedledningen uden at Nordvang efterlades indespærret. Nordvang har dermed samme vilkår som alle andre vekslerstationer, som VEKS forsyner med fjernvarme. 
En sidegevinst er, at den nye løsning afskaffer brugen af mobile oliekedler (fyret med dyr olie), når VEKS bygger om og reparerer systemet omkring Nordvang, hvilket uvægerligt opstår med et over 30 år gammelt system. 
Hospitalet har i forvejen dobbeltforsyning og vil køre med egne kedler, mens noget af ombygningen finder sted i en overgangsfase på to uger. 
– Dybest set blev vores tvungne omlægning simpelthen anledningen til at få ”frigjort” Nordvang, som nu aldrig mere kan spærres inde, slutter Allan Nielsen.
VEKS og Glostrup Forsyning afslutter det koordinerede anlægsarbejde ved udgangen af juli.