Praktisk legionellabekæmpelse

KAB har besluttet at gå offensivt til værks i kampen mod legionella-bakterier

Den almene boligadministration, KAB - Bygge- og Boligadministration, har haft problemer med forekomster af legionella i enkelte af de 150 store varmtvandssystemer, som er i KABs system. KAB står for administrationen af 29.000 boliger i hovedstadsområdet.
Energichef Alex Rytt er leder af KABs Energi- og miljøcenter og har det overordnede ansvar for at rådgive om ejendommenes varmeanlæg.
– KABs ledelse har fra starten taget problemet alvorligt, og meldt ud at sundheden har højeste prioritet, siger Alex Rytt. Det kan komme til at ske på bekostning af afkølingen af fjernvarmevandet, men det må vi tage med, hvis der er en sundhedsrisiko.

To tilfælde af Legionærsygdom
I starten af dette år fik to beboere i en KAB-administreret ejendom konstateret Legionærsygdom, som er en alvorlig type lungebetændelse. Det viste sig at begge beboere fik det varme vand fra samme varmtvandsbeholder. Der gik et par måneder fra sygdommen var brudt ud, og blev indberettet til Statens Serum Institut, til KAB blev underrettet om, at der formentlig var forekomster af legionella-bakterier i varmtvandsbeholderen.
Praksis hos Statens Serum Institut har været, at enkelttilfælde af Legionærsygdommen ikke medfører, at man bør skride til handling. Man skal derimod foretage analyser og opstille handlingsplaner, hvis der er ophobede tilfælde af sygdommen.
– Der var således tale om ophobede tilfælde i vores ejendomme. Vi tog kontakt til Statens Serum Institut, Embedslægeinstitutionen og Bygningsdirektoratet for at få nærmere retningslinjer, fortsætter Alex Rytt. Derefter tog vi straks selv vejledende prøver af den kritiske varmtvandsbeholder. Prøverne viste sig at indeholde et alarmerende højt antal bakterier af den samme type legionella, som de syge beboere var blevet smittet af. Begge beboere er i øvrigt for længst raske i dag, indskyder Alex Rytt.

Lange ventetider
– Vi valgte straks at sætte temperaturen i varmtvandsbeholderen op til 60 0C. Derefter gennemspulede vi anlæggene, og til sidst endte vi med at klorere varmtvandsbeholderen og rørene, forklarer Alex Rytt. Samtidig skulle vi løbende have taget prøver af vandets bakterieindhold, men der løb vi ind i problemer med ventetider hos Statens Serum Institut, hvor der var op til fem ugers ventetid på at få udført prøverne. Og fem uger er lang tid, når man har så alvorlige problemer med legionella, som vi havde dengang, understreger Alex Rytt. KAB har dels selv taget prøverne dels brugt et autoriseret konsulentfirma. Et firma tager typisk ca. 3.000 kr. for en enkeltstående prøve for legionella og andre bakterieforekomster. Prisen falder med antallet af prøver.I øjeblikket arbejder KABs Energi- og miljøcenter med et oplæg om, at de 150 store varmtvandsanlæg i KAB skal undersøges for legionella i nærmeste fremtid. Organisationsbestyrelserne for de enkelte boligselskaber i KAB skal ud fra oplægget tage stilling til, om de vil finansiere en analyse. Derefter vil KAB udarbejde en detaljeret indsats- og tidsplan for projektet, så problemerne med legionella minimeres.
– Vi har nu indset, at et realistisk mål er at holde legionella-forekomsterne nede - det er næppe muligt at udrydde problemet helt og fuldkomment, slutter Alex Rytt.

Forslag til reaktionsgrænser ved påvisning af legionella i varmtvandsanlæg i boliger

Legionella cfu*/liter Handlingskonsekvens/reaktion
10 - < 1.000 Lavt tal - dog udtryk for at legionellabakterier kan vokse i systemet.
1.000 - < 10.000 Lavt til moderat antal bakterier. Det skal overvejes, om der kan foretages enkle forbedringer af anlægget, fx driftstemperaturer, fjernelse af døde ender.
10.000 - < 100.000 Forholdsvis højt bakterietal. Det skal overvejes, om der kan foretages forbedringer af anlægget og/eller desinfektion. Situationen overvåges.
> 100.000 Meget højt bakterietal. Anlægget bør gennemgås med henblik på afhjælpende foranstaltninger.
Kilde: Statens Serum Instituts vejledning: Legionella i varmt brugsvand
* cfu = colony forming units (kolonidannende bakterieenheder)