CSR politik

Vedtaget af VEKS' bestyrelse den 24. september 2021

27. september 2021

CSR (Corporate Social Responsibility) er betegnelsen for virksomheders ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund, og VEKS’ CSR-politik er et element i VEKS’ ejerstrategi.

CSR-politik:

VEKS skal i målsætninger og handlinger minimere negative påvirkninger - og maksimere positiv værdi - for samfund, mennesker, miljø og økonomi. 

CSR-politikken er tilknyttet VEKS Strategi 2025, som tager afsæt i følgende fem udvalgte FN’s verdens-mål.


 
Derudover har VEKS i CSR-politikken integreret: 
Mål 4: ”Kvalitetsuddannelse” 
Mål 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”  
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner” 

Når verdensmålene således er integreret i selskabets strategi, sikrer VEKS en systematisk tilgang til at opfylde mål, og at vi samtidig står til ansvar for, at der sker løbende forbedringer.

Nedenfor gennemgås en række af VEKS’ politikker og retningslinjer inden for udvalgte CSR-områder 

Miljøforhold og reduktion af klimapåvirkninger (Verdensmål 7, 9, 11 & 13)

VEKS har en miljøpolitik og er miljøcertificeret efter ISO 14001 for de tre forretningsområder: Transmission, Produktion og Distribution. Certificeringen er med til at sikre, at vi overholder alle miljømæssige krav og samtidigt løbende arbejder på at reducere miljøbelastninger fra vores aktiviteter - både hos os selv og hos vores samarbejdspartnere. 

VEKS deltager i en række projekter om bæredygtig energi med tre definerede strategiinitiativer inden for ”Fremtidens grønne energisystem” - nemlig:

  • Ny grøn bæredygtig varmeproduktion
  • Grøn spids- og reservelast
  • Lavtemperatur fjernvarme

VEKS’ Indkøbspolitik definerer, at ”Produkter og tjenesteydelser skal fremstilles med respekt for miljø, bæredygtighed og arbejdsmiljø”. I praksis betyder det, at ”der ved alle væsentlige indkøb skal vurderes, om der findes et mere CO2-venligt alternativ”. 
Øget biodiversitet på VEKS’ arealer er et kommende projekt under det strategiske initiativ ”Green for real”.

Medarbejderforhold (Verdensmål 4, 5 & 8)

Sikkerhed og trivsel er højt prioriteret i VEKS og indgår direkte i definitionen af VEKS’ kerneforretning.
Ifølge VEKS’ arbejdsmiljøpolitik er ”hver medarbejder en vigtig ressource, og vi ønsker at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i VEKS. VEKS prioriterer arbejdsmiljøet højt og har altid nul ulykker som et mål. Vi undgår ulykker gennem forebyggelse, sikker og sund adfærd og ved at tage vare på os selv og andre.” VEKS arbejder frem imod et niveau, som vil kunne certificeres efter ISO 45001. 

Vi arbejder med mål og handlingsplaner for dels at skabe en sikker samt fysisk og psykisk god arbejdsplads, dels med fokus på god trivsel. Visionen for VEKS’ HR-politik er ”at have en arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel og branchens bedste medarbejdere”. Et af flere redskaber er en årlig trivselsmåling.

Verdensmål nr. 5 om Ligestilling mellem kønnene har et mål om, at kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv. 

I VEKS’ ledelse sigtes mod at opnå en ligelig repræsentation mellem kønnene. 

VEKS har en politik om nul-tolerance ift. krænkelse, chikane mv. affødt af sexisme-debatten – læs mere nedenfor. Et konkret eksempel på ligestilling i VEKS er, at en række mandlige medarbejdere har valgt at tage lang forældreorlov.

Vi understøtter uddannelse ved at ansætte studentermedhjælpere, som tilbydes et relevant studiefag-ligt uddannelsesforløb samt elevpladser. VEKS har flere gange deltaget som ”case” i afgangsprojekter for maskinmestre og ingeniører. Derudover fungerer VEKS ofte som praktiksted for håndværkerpraktikanter samt erhvervspraktikanter og hjælper gerne medarbejdere tilbage på arbejdsmarkedet, hvis vi kan tilbyde meningsfuldt arbejde.

Konkret udmøntes prioriteringen af medarbejdernes generelle trivsel og sikkerhed bl.a. ved tilbud om deltidsordning, orlovsregler og en gradvis tilbagetrækning i form af en seniorpolitik – også for medarbejdere i tre-hold-skift. 

Den psykiske sundhed prioriteres ved følgende: 

  • Politik for chikane, krænkelser og diskrimination
  • Stresspolitik
  • Mobbepolitik

Det psykiske arbejdsmiljø er også emne på den årlige MUS-samtale, hvor medarbejderes faglige kvalifikationer og personlige udvikling understøttes ved bl.a. at opstille udviklingsmål.

Den fysiske sundhed prioriteres i kraft af tilbud om sundhedsforsikring, medarbejdere har (uden for arbejdstid) fri adgang til VEKS’ motionsrum, VEKS yder tilskud til en massageordning, og der er en frugt- og sund frokostordning - inklusive retningslinjer for at minimere madspild.
Derudover har VEKS politikker for rusmidler (nul-tolerance) samt rygning.
GDPR-privatlivspolitik er fuldt implementeret i VEKS med tydelige retningslinjer for, hvordan samarbejdspartnere og medarbejderes persondata behandles. Derudover indbefatter flere arbejdsgange fx samtykkeerklæring og fortrolighedserklæringer, hvilket også er et krav til eksterne samarbejdspartnere. 

Menneskerettigheder og antikorruption (Verdensmål 16)

Tidligere er nævnt VEKS’ Indkøbspolitik, der også indebærer (i blandt andet leverandøraftaler), at VEKS forventer, at alle forretningsforbindelser og andre samarbejdspartnere overholder menneskerettighederne og handler i overensstemmelse dermed. VEKS håndhæver sit sociale ansvar over for eksterne leverandører ved, at de forpligtes til, at løn- og ansættelsesforhold - også hos underleverandører - ikke er mindre gunstige end, hvis der var indgået en overenskomst på området.

Derudover skal VEKS ”opretholde et uafhængigt forhold til leverandørerne”. VEKS har defineret tydelige retningslinjer for modtagelse af gaver og andre fordele. Der må ikke kunne sås tvivl om VEKS’ medarbejderes habilitet.