Diverse fakta

Fakta, enheder og ordforklaringer

System

 • Systemet længde: 132 km dobbeltrør
  • Største rørdimension: Ø 800 mm
  • Mindste rørdimension: Ø 150 mm
 • Vandindhold: 49.000 m3 
 • Tryk: 25 bar
 • Energimålere: ca. 100
 • Pumpestationer: 18
 • Vekslereffekt: Fra under 1MJ/s til 35MJ/s
 • Vekslerstationer: 62
 • Lokale kedelcentraler: 26

Leverandører

 • Affaldsvarme fra ARGO og Vestforbrænding
 • Kraftvarme fra KKV
 • Kraftvarme fra AVV 
 • Kraftvarme via CTR’s net
 • Spids- og reservelast i distributionsselskaberne

Anlægsarbejde

 • Investering: 2,5 mia. kr.
 • Udført fra 1986 til 1992
 • 2014 Transmission til Risø og Køge: 400 mio. kr.

Graddage
Graddagstal bruges i forbindelse med vurdering af bygningers varmebehov.
Antallet af graddage pr. døgn er et mål for, hvor koldt det har været og dermed,hvor meget energi der bruges til rumopvarmning.
Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude og en temperatur
på 17 °C inde. Man medregner ikke dage, hvor udendørstemperaturen er højere end 17 °C. Normalårets graddage er fundet ud fra gennemsnittet afgraddage i en længere årrække.
I VEKS’ system er antallet af graddage eksempelvis 3.112 pr. år. Jo større graddagstal,
jo større forbrug. Summen af graddage for et år kan sammenlignes med normalåret. Derved kan man for det pågældende år vurdere, om varmeforbruget har været større eller mindre, når man ser bort fra årets klimaforhold.

Emissioner
CO2 (Kuldioxid) er en drivhusgas, der dannes ved afbrænding af brændsler.
SO2 (Svovldioxid) dannes ved afbrænding af kul og olie.
NOX (Kvælstofoxid) dannes, når luftens kvælstof går i forbindelse med ilt ved afbrændingen af brændsler.