VEKS' driftscentral

Fjernvarme til Vestegnen - dag og nat

Fjernvarmen på Vestegnen er overvåget i døgnets 24 timer. Driftsmesteren i driftscentralen i Albertslund styrer hele forsyningen til de lokale fjernvarmeselskaber. En computerstyret hovedcentral er værktøjet til at overvåge, regulere og styre varmeleverancen og kontrollere fjernvarmevandets vej gennem dobbeltrør, vekslercentraler og pumpestationer.
I hovedcentralen er der indbygget en række alarmer, som er vigtige styringsmekanismer i dagligdagen. Nogle alarmer indikerer skiftende tryk, temperatur, vandmængde etc. i hele systemet. Andre alarmer markerer, hvis et af de lokale fjernvarmeselskaber ikke får den individuelt ønskede fremløbstemperatur.
Der er også installeret alarmtråde i samtlige rør, som omgående registrerer brud eller indtrængende vand - og giver driftscentralen besked. Pumper og ventiler i rørsystemet reguleres normalt automatisk, men driftsmestrene kan styre dem manuelt fra driftcentralen, hvis der skal handles hurtigt.
Driftsmestrene kan også via hovedcentralen starte en eller flere af de lokale 29 kedelcentraler, hvis der er behov for reservekapacitet, eller hvis der er spidsbelastning - for eksempel om vinteren.

Driftsmestrene er selv ansvarlige for de jævnlige justeringer, udskiftninger og vedligeholdelse af den højteknologiske hovedcentral. Der indsamles en række målinger i hovedcentralen, som er grundlaget for afregningen med de 21 lokale fjernvarmeselskaber og betalingen til producenterne af fjernvarme.

Manuelt arbejde
Næsten alle driftsafvigelser kan korrigeres fra driftscentralen, men ind imellem sker det, at der skal skiftes et relæ, en sikring el. lign. ude på en vekslerstation. Driftsmesteren i rådighedsvagt klarer selv de fleste af disse opgaver ude på stationerne. Men større fejl i systemet kræver, at VEKS’ montørhold tilkaldes. Driftsmestrenes praktiske opgaver på vekslerstationerne giver variation i overvågningsarbejdet, som ellers primært foregår foran skærmene i driftscentralen i Albertslund. Ud over de »akutte« reparationsopgaver er VEKS selv ansvarlig for vedligeholdelsesarbejdet. Planlægningen og en stor del af udførelsen af den forebyggende vedligeholdelse klares af egne montører. Det samlede transmissionssystem var færdigudbygget i 1992, så vedligeholdelsen vil stige i takt med alderen på pumper, vekslere og rør.

VEKS' driftscentral

VEKS er forbundet med et andet transmissionsselskab, der dækker Stor­københavn: CTR, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Varme­produktionen til CTR er ligesom til VEKS baseret på overskudsvarme fra kraftvarme og affaldsforbrænding. Selvom de to systemer bliver drevet af to helt uafhængige selskaber, er der et udbredt samarbejde - ikke mindst via Varmelast.dk. Det indebærer blandt andet, at CTR og VEKS indbyrdes køber og sælger meget varme - for at optimere den samlede drift af fjernvarmen i hovedstadsområdet. Hvis der for eksempel er for meget varme i ét område, kan det udnyttes i et andet. CTR og VEKS kan også bruge hinandens respektive reservekapaciteter i form af de lokale kedler. Hvis der er for lidt varme til fjernvarmeforbrugerne i København kan VEKS anvende et par kedler på Vestegnen - og omvendt.

Lokal kedelback-up
Kraftvarme og affaldsvarme udgør mindst 97 procent af VEKS’ forsyning. Men derudover har VEKS mulighed for at anvende kedlerne i de 26 lokale varmecentraler. Det er nødvendigt at bruge kedlerne i særligt kolde perioder med spidsbelastning. Kedlerne er desuden en reservekapacitet, hvis der sker brud eller skade på systemet. Der bliver enten ­fyret med træpiller, naturgas eller let olie i disse kedler. Kedlerne bruges dog - som nævnt - sjældent. Men i kraft af at de konstant står til rådighed, giver de en næsten 100 procents forsyningssikkerhed til forbrugerne på Vestegnen, også selvom det værst tænkelige uheld - totalt havari i kraftvarmeforsyningen - skulle indtræffe. 

VEKS betaler for leje og vedligeholdelse af kedlerne, som ejes af det lokale fjernvarmeselskab.

Fjernvarme i fremtiden
VEKS, CTR og HOFOR samarbejder om projektet ”Varmeplan Hovedstaden”. Projektets formål er at sikre en fornuftig udvikling i varmeprisen og energi-effektiviteten, samtidig med at fremtidens forsyningssikkerhed opretholdes.