Fjernvarmen skal ikke ende med regningen for den teknologiske omstilling til el

Debatindlæg fra VEKS - bragt i Altinget Forsyning den 10. december 2021

10. december 2021
VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted
Store dele af samfundet vil i langt højere grad være elektrificeret. Alle sektorer bliver derfor afhængige af adgang til billig, CO2-neutral elektricitet, skriver Morten Stobbe.

Af vicedirektør Morten Stobbe, VEKS

Vi skal samarbejde på tværs af energiselskaber, sektorer og statsadministration for at finde fremtidens varme. Vel og mærke til en acceptabel pris for varmekunderne.

Det går hurtigt - meget hurtigt - i den danske energisektor. Vi vil snart opleve, at fjernvarmebranchen går fra at producere varme og el til at producere varme og forbruge el. Derfor skal vi sikre, at der ikke følger en urimelig stor - og i øvrigt pt. ukendt - betaling med på varmeregningen for den teknologiske omstilling til mere el.  

Vi skal på tværs af energiselskaber og sektorer sammen med statsapparatet styrke den tværgående strategiske energiplanlægning og samarbejde, hvilket kræver åbenhed. Faren er at falde i grøften med at suboptimere i de enkelte sektorer på bekostning af samfund og den grønne omstilling. 

Kapacitet forsvinder

I Københavnsområdet står vi med få store produktionsenheder i form af biomassekraftvarme og affaldsenergianlæg. Siden 2012 har vi investeret milliarder af kroner i at få kullet ud og erstattet det med bæredygtig biomasse på vores kraftvarmeværker. For nogle af de store blokkes vedkommende udløber kontrakterne allerede i 2027-2033 - for andre blokke i 2040 og 2049.
Det betyder, at der i de næste seks til tolv år skal findes en økonomisk ansvarlig måde at udfase over 800 MW grundlast varme - og ca. 800 MW el-produktionskapacitet.
Samtidig skal der etableres ny el-baseret grundlastkapacitet til fjernvarmenettet. Og hvor skal den komme fra?

Umiddelbart tegner der sig et billede af, at det store ryk kommer via store el-baserede varmepumper baseret på industriel overskudsvarme fra datacentre, havvand, spildevand - og eventuelt også geotermi - hvis ellers pris og rammebetingelser kommer på plads. Hertil kommer overskudsvarme fra Carbon Capture (CC) og Power to X (PtX). Alt i alt skal vi planlægge frem mod en fjernvarmeproduktion, som er langt mere kompleks men også fleksibel og decentral.

Ny teknologi

Fakta er, at vi først lige er begyndt at udforske mulighederne i de nye teknologier: Store elvarmepumper, store elkedler, store ugelagre mv. Erfaringer og teknologiniveau fra el-baserede store produktionsenheder inden for fjernvarme er stadig et godt stykke fra standard hyldevareprodukter og plug-and-play.

Dertil kommer mulighederne i de nye teknologier, hvor vi udnytter overskudsvarme fra Carbon Capture og Power to X. Power to X er jo i sig selv er en vanvittig strømkrævende teknologi. Placeringen af disse store nye anlæg skal derfor være i nærheden af storbyerne for at udnytte overskudsvarmen i de store varmetransmissionsnet 

Fremover vil store dele af samfundet i langt højere grad være elektrificeret. Det betyder, at alle sektorer bliver afhængige af adgang til billig CO2-neutral el. Kort fortalt skal der udbygges med sol og vind (herunder at udbygningen med energiøer skal lykkedes) samt udbygges på el-transmissionsnettet - og vi har travlt! 

Fælles udfordring

Vi står foran at indarbejde en række nye el-baserede teknologier til varmeproduktionen - teknologier som knap er modne endnu - og hvis styring og optimering skal spille sammen i et langt mere komplekst mønster på tværs af distributions- og transmissionsnet.

Når vi går fra at være en primært el-producerende til en primært el-forbrugende varmesektor, fordrer det en omkostningstung udbygning af eltransmissionsnettet og af VE-elproduktionen. Her bør fjernvarmebranchen ikke risikere at stå alene tilbage med regningen for den teknologiske omstilling til mere el. Det er en fælles udfordring, som kalder på en omhyggelig strategisk planlægning i - og imellem - selskaberne på tværs af sektorerne. Vi skal lykkes med denne omstilling, og jeg kunne ønske mig, at der i de relevante ministerier og styrelser var langt mere fokus på dialog om strategisk planlægning med sektorerne inden for el, fjernvarme, biomasse, affald og gas. Og at vi ikke glemmer at inkorporere forandringerne i transportsektoren.Alt skal ske i et åbent, tæt og tillidsfuldt samarbejde.