Hovedrolle til fjernvarmen

Stort potentiale i at konvertere kunder med naturgas til grøn fjernvarme

5. december 2019

Debatindlæg af Lars Gullev, VEKS’ direktør 

Fjernvarme kan blive et af de vigtigste redskaber for, at Danmark kan nå målsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen. Men det kræver nye vilkår for godkendelse af fjernvarmeprojekter.
På Vestegnen naturgasforsynes fortsat mange bygninger, som er placeret nær fjernvarmenettet. Når målet er en CO2-reduktion og et fossilfrit samfund, er det nærliggende at konvertere disse naturgasforsynede boliger og erhverv til fjernvarme. Desværre forhindrer flere barrierer, at vi kommer i gang.  

Barrierer for at nå målet

Varmeforsyningsloven anfører, at der skal være positiv samfundsøkonomi i at konvertere til fjernvarme. Dette er ikke tilfældet under de nuværende forudsætninger, hvor man beregner naturgas billigere end fx biomasse – i en samfundsøkonomisk betragtning. Disse samfundsøkonomiske beregninger beror på metoderne i ’Projektbekendtgørelsen’ og tilhørende vejledning og forudsætninger. Skal vi have gang i at konvertere kunder fra naturgas til fjernvarme kræver det, at projektbekendtgørelsen moderniseres, så den understøtter målet om en grøn omstilling. 
I dag prissættes CO2-omkostningerne blandt andet ud fra EU's CO2-kvotepris, som er en markedspris. Denne markedspris afspejler ikke de reelle CO2-skadeomkostninger eller de omkostninger, der er ved at skulle opnå målet om at reducere CO2-udledningen med 70%. Mange lande har suppleret CO2-kvoteprisen med nationale afgifter og tilskud for at sikre incitamenter til den grønne omstilling. Det gælder også i Danmark. 

Pris på CO2-skader

Fagkundskaben er meget uenige om, hvad skadesomkostningerne ved CO2-udledningen reelt er. For hvordan prissættes omfanget af den globale opvarmning: Hvad koster de kommende temperaturstigninger, de medfølgende oversvømmelser og andre ødelæggelser? Det kan blive meget dyrt… Eftersom det pt er omsonst at jagte den endelige sandhed for CO2-skadeomkostningen, kan man i stedet beregne, hvad det vil koste at nå regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Dette kunne være grundlaget for nye samfundsøkonomiske beregninger.

Pris på CO2-reduktion

Ea Energianalyse har for nylig for DI analyseret omkostningerne ved at nå de ambitiøse klimamål for Danmark. Analyserne viser, at de gennemsnitlige omkostninger for at nå hhv. 65% og 70% reduktion ligger på hhv. 480 og 792 kr./ton CO2-reduktion ekskl. virkemiddelomkostninger. Dette er markant højere end det nuværende gennemsnit på 288 kr./ton i kvotesektoren og 309 kr./ton uden for kvotesektoren. Disse lave værdier indgår i de senest opdaterede forudsætninger fra Energistyrelsen fra oktober 2019 - og er derfor grundlaget i projektbekendtgørelsen.
VEKS’ vurdering er, at CO2-omkostninger omkring 480-792 kr./ton vil være på et passende niveau. Dermed vil fjernvarme være et samfundsøkonomisk konkurrencedygtigt alternativ til gasforsynet opvarmning.
Når regeringen vedtager et bindende nationalt mål om at reducere CO2-udledningen med 70%, vurderer VEKS det retvisende at indregne den reelle CO2-omkostning i de samfundsøkonomiske beregninger.

Vi er klar

VEKS vil derfor opfordre til, at man i projektbekendtgørelsen ændrer niveauet for de CO2-omkostninger, der fremadrettet skal indgå i de samfundsøkonomiske beregninger. Hvis det sker, står både VEKS og de lokale fjernvarmeselskaber klar til at løfte opgaven med ”den grønne omstilling” fra i morgen. Fjernvarmen er en del af løsningen, da vi ved at konvertere naturgaskunder til fjernvarme straks kan bidrage til en reel CO2-reduktion.

Forfejlet sammenligning

Et andet problem med forudsætningerne for de nuværende samfundsøkonomiske beregninger er, at man i dag sammenligner grøn fjernvarme med hovedsageligt fossil gas baseret på 67% fossil gas og 33% VE-gas. Det giver ikke mening, når man vil den grønne omstilling og arbejde henimod et fossilfrit samfund. Alle er vel enige om at udfase fossilbaseret gas til opvarmning? De samfundsøkonomiske forudsætningerne bør derfor ændres til 100% VE-gas. Dermed opnår man en reel sammenligning af grøn fjernvarme og grøn gas. Dette vil dog samtidig medføre, at der ikke vil være forskel på CO2-omkostningen af de to opvarmningsformer, da CO2-udledningen i begge tilfælde vil være nul.

Krav om metodevalg

Om man vælger at indregne en CO2-skadesomkostning, eller at sammenligne grøn fjernvarme med 100% grøn gas er underordnet! Vores pointe er, at man skal forholde sig til metodevalget.
Vi er i fuld gang med vores omstilling til 100% grøn og konkurrencedygtig fjernvarme. Vi reducerer biomassemængderne over de kommende år og vil integrere mere el i fjernvarmen som led i den generelle elektrificering af samfundet. Vi er klar til at bidrage med endnu mere, men det kræver, at metodevalget understøtter den grønne omstilling, så vi hurtigst muligt kan komme af med de fossile brændsler!