Klar politisk udmelding

Connie Hedegaard opfordrer kommunerne til at erstatte individuel naturgas med fjernvarme

5. februar 2009

I slutningen af januar sendte Klima- og energiminister Connie Hedegaard et brev til alle landets kommunalbestyrelser med en opfordring til at sætte skub i projekter, der konverterer dele af forsyningen i kommunen fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme.
For det storkøbenhavnske område er brevet særligt relevant her og nu. Uddrag fra Connie Hedegaards brev:
”... at der i Hovedstadsområdet synes at være store samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster i de mest fordelagtige konverteringsprojekter. En tendens, der formentlig også vil kunne ses i resten af landet.”
De storkøbenhavnske varmeselskaber (VEKS, CTR og KE) er allerede i gang med den langsigtede planlægning i form af et fælles, konkret varmeplansamarbejde. I juni 2009 vil ”Varmeplan Hovedstaden” fremlægge en samlet strategi for områdets fremtidige fjernvarmevarmeforsyning.

Energipolitik i praksis
Brevet til kommunalbestyrelserne er en del af opfølgningen af den energipolitiske aftale fra februar 2008. Connie Hedegaard opfordrer nu kommunerne meget direkte til at arbejde aktivt for at sætte skub i projektforslag.

Siden 1990 har kommunerne ifølge varmeforsyningsloven skullet sikre, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan i den forbindelse eksempelvis pålægge forsyningsselskaber at udarbejde projekter, der belyser muligheder for at øge tilslutningen til fjernvarmenettet eller udvide et forsyningsområde.

Brevet opfordrer - som nævnt -­
til en mere aktiv kommunal indsats. Særligt den nuværende område-afgrænsning mellem naturgas og fjernvarme kræver en kommunal revurdering. Hvis et område ændres fra naturgasforsyning til fjernvarme, kan der indgås en kompensationsaftale mellem forsyningsselskaberne. Hvis den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for, at fjernvarmeselskabet må indregne kompensationen til naturgasselskabet ”....vil jeg være indstillet på at fremsætte lovforslag, der giver adgang til at indregne omkostningerne til kompensation i varmeprisen, hvor det ud fra en samlet vurdering er rimeligt.” Citat fra Connie Hedegaards brev.

Revision af varmeplaner
Behovet for kommunal revurdering og udvikling af varmeplanerne er aktualiseret ved de stigende energipriser for privatforbrugere og erhvervskunder. Samtidig skønner Energistyrelsen, at der vil blive en stigende el- og fjernvarmeproduktion ikke mindst pga. større affaldsmængder og generel effektivisering i sektoren.
Alt i alt skønner Energistyrelsen, at der kan være et samfundsøkonomisk potentiale i størrelsesordenen 7-9 PJ ved at erstatte naturgas med fjernvarme til opvarmning i hovedsagligt industri-områder. Omregnet svarer dette til energiforbruget i 100.000 parcelhuse.
Fjernvarmekonverteringen vil betyde energibesparelser og dermed et fald i Danmarks CO2-udledning.