Leder: Den grønne omstilling

Skal vi ét skridt frem eller hellere to skridt tilbage???

15. juni 2016
Vi fik i december 2015 ved COP 21 en global klimaaftale på plads, hvor 196 lande indgik en aftale, der dækker 96 % af de globale udledninger af CO2.

Aftalen betyder, at Danmarks position inden for energieffektivitet, fjernvarme og -køling nu kan styrkes endnu mere på en international platform, hvor vi ved at udbrede vor viden skaber øgede eksportindtægter og arbejdspladser.

Et stort positivt skridt frem.

Men er vi klar til at gribe denne enestående mulighed?

  • Vi kunne for længst have grebet handsken, men desværre synes det modsatte at være tilfældet:
  • Tilbage i 70’erne og 80’erne havde vi brede energi- og klimaaftaler på Christiansborg. Det er historie i dag. 
  • Danmark har været toneangivende i EU med hensyn til reduktion af CO2-udledningen, men hvor længe holder den position?
  • Det har hidtil været et delmål for dansk energi- og klimapolitik, at kul og naturgas sksulle være udfaset i henholdsvis 2030 og 2035. Disse delmål blev i efteråret 2015 droppet af regeringen.
  • Fjernvarmesektoren har i vid udstrækning ageret efter Christiansborgs ønske om at omlægge varmeproduktionen fra fossilt brændsel til biomasse. En proces, der økonomisk kun har været mulig, fordi biomasse har været fritaget for energiafgifter.
  • Regeringen giver udtryk for, at en større del af vort energiforbrug skal baseres på elektricitet, hvilket stemmer overens med den større produktion af vindmøllestrøm. Men vort nuværende afgifts- og tilskudsregime understøtter ikke denne omlægning
  • Over for skiftende regeringer har den samlede energisektor skreget på en afgifts- og tilskudsreform, der kan understøtte de langsigtede energi- og klimapolitiske målsætninger. Men intet er sket endnu… 

Regering og Folketing har tidligere foreslået afgifter på biomasse i form af en ny forsyningssikkerhedsafgift. Det var en eklatant fiasko.
De mange milliarder, der i disse år investeres i grøn omstilling af fjernvarmesektoren til biomasse, skal forrentes og afskrives uden trusler om nye afgifter. I modsat fald vil vi om nogle år stå med store fejlinvesteringer, der kun vil føre til forhøjede fjernvarmepriser.
Derfor er det tvingende nødvendigt, at afgifts- og tilskudsordningerne er stabile og robuste - og understøtter de langsigtede politiske klima- og energimål.

Eller er det politiske ønske reelt, at vi skal gå to skridt tilbage...