Leder: Forskning og udvikling kommer ikke af sig selv

Der er mange tekniske udfordringer, når vi i hovedstadsområdet inden år 2025 skal have omlagt til CO2-neutral fjernvarme. Det kræver en forskningsindsats - også af fjernvarmesektoren

10. december 2014
VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted kran til biomasse

Vi har travlt i disse år… Vi omlægger fra naturgas, olie og kul på de store kraftvarmeværker på Amager og Avedøre og erstatter med træpiller og flis. Også på spids- og reservelastcentralerne vil vi omstille brændslet til biofuel.
Samtidig skal vi kunne effektuere den politiske beslutning om, at 50 % af elproduktionen allerede i 2020 skal komme fra vindmøller. Det betyder, at hele energisektoren skal kunne håndtere mange timer, hvor det vil være økonomisk fornuftigt at anvende den billige el til fjernvarmeproduktion i store varmepumper. Dette skal ske som alternativ til at eksportere elektriciteten til Danmarks nabolande til en meget lav pris.
Endelig skal teknologien omkring udnyttelse af geotermi udvikles, så geotermi i løbet af de næste 20 år kan give et væsentligt bidrag til at dække fjernvarmebehovet, når vi på den længere bane formentlig reducerer vores brug af biomasse.

Alt i alt taler ovenstående for at øge indsatsen inden for forskning og udvikling i fjernvarmesektoren. Forståeligt nok ønsker samme sektor, at det offentlige bærer hovedbyrden og stiller de økonomiske ressourcer til rådighed for den påkrævede forskning. Det er desværre næppe realistisk. Fjernvarmesektoren må derfor også selv gå aktivt ind i udviklingen og være indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer dels i form af arbejdstimer, dels i form af ”cool cash”.

Forskning og udvikling er generelt kendetegnet ved, at man begiver sig ud i ukendt land. Selvfølgelig udgør erfaringer, konkret viden, nye ideer og antagelser grundlaget for at starte udviklingsprojekter. Heldigvis fører projekterne i mange tilfælde til gode resultater og dermed teknologiske fremskridt. Men i andre tilfælde viser det sig, at de anvendte ressourcer til et udviklingsprojekt i form af tid og/eller penge i realiteten er spildt. Spildt er imidlertid ikke det rigtige ord - forsknings- og udviklingsprojekter hjælper til, at vi til stadighed udvikler os bedst muligt inden for de givne teknologiske og økonomiske rammebetingelser.

For fjernvarmesektoren er det derfor uundgåeligt at erkende, at ”vores egne” fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter kræver en indsats fra sektoren selv i form af tid og penge. Vel vidende, at ikke alle forsknings- og udviklingsprojekter fører til positive resultater, der umiddelbart kan omsættes til billigere fjernvarme. Nogle af projekterne vil ende i en blindgyde, uden at det nødvendigvis er en fiasko. Det kan også forekomme, at vi i nogle udviklingsprojekter må erkende, at vi undervejs bliver nødt til at skifte teknologisk spor, før der er dirigeret alt for mange økonomiske ressourcer i et projekt. Projekter som måske ikke har gang på jord - lige nu...

Med udsigt til mange udfordrende forsknings- og udviklingsaktiviteter de kommende år inden for fjernvarmesektoren ønskes alle VEKS’ kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.