Miljødeklaration 2021

Siden år 1990 er VEKS' emissioner reduceret voldsomt. 85% stammer nu fra CO2-neutral, certificeret, bæredygtig biomasse Man kan se deklarationen for de lokale fjernvarmevarmeselskaber på kortet "Fjernvarme i hovedstadsområdet" på forsiden

8. april 2022

Miljødeklaration 2021 fra transmissionsselskaber til lokale selskaber pr. solgt varmeenhed

CO2-emission:  9 kg/GJ
SO2-emission:  3 g/GJ
NOx-emission: 19 g/GJ
 
Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde 2021

(Transmission samt lokalt fjernvarmesystem) pr. solgt varmeenhed til slutbruger
CO2-emission:  10 kg/GJ
SO2-emission:  3 g/GJ
NOx-emission: 21 g/GJ

Kommentarer til miljødeklarationen 2021

CO2 deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2021 er 10 kg/GJ, hvilket er et fald på cirka 30% i forholdt til året før. 

CO2-neutral andel af fjernvarmeproduktionen 2021 
Den CO2-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen er steget markant (energioutput i GJ fordelt i forhold til brændselstyper). Andelen er i 2021 85% sammenholdt med 79% i 2020 jf. figuren ovenfor.
Stigningen skyldes især AMV4 har været i drift hele året. Kulandelen er faldet til mindre end 0,5% grundet AMV3 ikke længere er i drift og der kun blev brændt meget lidt kul af på AVV1.

Ændringen i forhold til 2020 skyldes især, at det kulfyrede AMV3 lukkede i 2020, og AMV4, der fyrer med træflis, har været i stabil drift i hele 2021. ARC har haft drift-problemer og havarier i 2021 hvilket stemmer med den lavere produktion. I forhold til hvad der blev budgetteret med for 2021 har ARC produceret 300 TJ mindre. Derudover har VF leveret mindre varme til Hovedstadsområdet. 

Til trods for at 2021 var et koldere år end 2020, var spidslastproduktion lidt lavere. Grundlastproduktionen var til gengæld højere sammenlignet med 2020. Dette skyldes bl.a. en reduktion i dampvarmeproduktion til HOFOR. Spidslastproduktion baseret på olie udgør i 2021 en større andel af den samlede spidslastproduktion end i 2020. Dette skyldes de meget høje naturgaspriser i efteråret 2021. 

Miljødeklarationen for NOX- og SO2-emissioner er steget lidt siden 2020 - blandt andet fordi der er en højere andel SO2 i olie, som har været hyppigere anvendt i 2021. 

Miljødeklaration for transmissionsselskaber (CTR & VEKS) pr. solgt varmeenhed
I deklarationen indgår fjernvarmen produceret på kraftvarmeværkerne samt affaldsforbrændingsværkerne i Københavnsområdet og på Vestegnen. Desuden indgår produktion på spids- og reservelastproduktionen på de lokale kedler hos fjernvarmeselskaberne, da de indgår i det fælles system.

Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde
VEKS og CTR leverer fjernvarme gennem 28 selskaber til 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Da der er forskelligt varmetab og elforbrug til at pumpe vandet rundt, er der én gennemsnitlig miljødeklaration for hver kommune. På VEKS' klikbare oversigtskort på forsiden kan man se deklaration for det enkelte selskab.
Mere information og opgørelse af deklarationen med flere emissionsfaktorer kan ses i dokumentet: ”Miljødeklaration for fjernvarme” - anvend downloadboksen i højre spalte.

VEKS  I TAL

I år 2025

er VEKS' fjernvarme

CO2-neutral

De fossile brændsler - olie, kul og naturgas - udfases løbende

Under 2

Procent / år

Spids- og reservelast

De lokale kedler bruges minimalt - men er garanter for VEKS' forsyningssikkerhed

64%

af varmeforbruget i Danmark

kommer fra fjernvarme

Fra 2030 vil fjernvarmen være baseret på 100 % vedvarende energi.