10 år under VEKS’ vinger

To VEKS-medarbejdere Ulrik og Henrik oplevede for 10 år siden på nærmeste hold VEKS’ overtagelse af Køge Kraftvarmeværk

1. maj 2022
Certificeret bæredygtig flis anvendes på kraftvarmeværket sammen med restprodukter fra Junckers Industrier

Mange forhold ændrede sig, da VEKS 1. maj 2012 officielt overtog Køge Kraftvarmeværk fra Dong Energy (Ørsteds daværende navn). Til at forklare processer og oplevelser er to kolleger blevet sat i stævne på værket: Ulrik Jørgensen, kraftværkchef samt Henrik Lindhardt, teamleder el.

Ny ejer - ny vision

Hvordan var det at blive købt? – For at sige det ligeud, var jeg noget overrasket over at være til salg! -  mindes Henrik, der havde arbejdet som elektriker på Køge Kraftvarmeværk i blot et lille års tid, da forhandlingerne startede. 
Før virksomhedsoverdragelsen blev en realitet, var der fuld åbenhed om processen over for de 11 med-arbejdere, hvis løn- og arbejdsvilkår stort set forblev uændrede. – Mit første indtryk af VEKS var positivt, siger Henrik. Det var tydeligt, at VEKS både havde visioner og ambitioner på værkets vegne.
Under Dongs ledelse af værket i Køge styrede en manager også andre af selskabets decentrale værker. VEKS’ strategi var til forskel, at værket skulle ledes af én chef med den ene opgave. 1. maj 2012 startede Ulrik som kraftværkschef - han kom fra en stilling i Varmelast. 
– Jeg kunne straks se, at jeg stod foran en kæmpe opgave, husker Ulrik. Værket kørte, men der var behov for dels at effektivere dels arbejde med forebyggende vedligeholdelse. Alt dette fremgik af forundersøgelser og analyser, men var også budskabet fra værkets medarbejdere, som jeg straks tog en samtale med. 

Learning by doing

Værket havde før VEKS’ overtagelse kun to kunder: Junckers Industrier aftog procesdamp og strømmen blev afsat på elmarkedet.
For at starte fjernvarmeproduktion og effektivisere værket skulle der gennemføres en række ombygninger samt straks investeres i et nyt SRO-anlæg. Blok 8 var i drift, men turbinen trængte til et meget stort serviceeftersyn. Den skulle som nævnt ændres til fjernvarme, og anlægsdelen for Findeling af støv og spåner fra Junckers blev ombygget i forbindelse med genidriftsætningen af blok 7. Dette havde også en positiv effekt på afbrændingen af støv på blok 8 og dermed færre driftsudfordringer.
Blok 8 forventes i øvrigt at køre til år 2040. 
Mange ressourcer skulle der også til for at ”genoplive” blok 7, som havde været taget ud af drift i nogle år. Der krævede ikke mindst en del ny teknologi at skulle leve op til nye miljøkrav. 
– Værket havde førhen kørt med nedsat kapacitet, hvilket jo ikke belastede materiellet voldsomt, fortæller Henrik. Med VEKS’ overtagelse fik Køge Kraftvarmeværk jo en hel ny funktion, da værkets to blokke også skulle levere fjernvarme. Førhen blev kølevandet ledt direkte i Køge Bugt. 
Der gik ikke lang tid, før der var opbygget en stor rådgiverorganisation til at styre de mange projekter.
– Hvis vi havde stået over for samme opgave nu, ville vi i højere grad have ansat projektledere i vores egen organisation, ræsonnerer Ulrik i dag. Men opgavens omfang voksede gradvist, da vi fik afdækket værkets reelle tilstand og præciseret vores krav. 
Alt i alt kostede VEKS’ renovering af Køge Kraftvarmeværk cirka 140 millioner.  

Lav fjernvarmepris

– Alle stabsfunktioner blev førhen varetaget af Dong, fortæller Henrik, hvortil Ulrik supplerer – Rent praktisk blev afregning, miljørapportering, lønadministration, back up i forhold til havarier, brændsels-indkøb og faktisk også en række vedligeholdelsesopgaver tidligere styret og udført af Dong. Og forebyggende vedligeholdelse var slet ikke på dagsordenen. Alle de nye stabsopgaver skulle VEKS nu selv forvalte. 
Dertil kom, at der til værket skulle opbygges en helt ny veksler- og pumpestation. Det kræver en del installationer og indkøb af enheder at kunne omdanne dampen fra værket til fjernvarme til det lokale fjernvarmenet i Køge, men også til VEKS transmissionssystem. Sideløbende blev der etableret en trans-missionsledning fra Køge til VEKS’ transmissionssystem nordpå.
Undervejs var der kritiske røster om VEKS’ indkøb af Køge Kraftvarmeværk: Var det en fejlinvestering? – Det kostede mange penge at modernisere værket til at kunne køre effektivt og leve op til tidens krav, konstaterer Ulrik. Men faktum er, at fjernvarmeprisen for Køge Kraftvarmeværk er lavere end, hvad VEKS fx giver for varmen fra Avedøreværket. Derfor kommer kraftvarmeværket hele VEKS’ fællesskab til gode. 

Nye tider

Et af strategiprojekterne i VEKS forrige Strategi 2020 anbefalede dels at lukke blok 7 (er sket) dels indføre røggaskondensering på blok 8. Sidstnævnte forventes sat i drift i løbet af 2022. 
– Vi river ikke bygningen til blok 7 ned. Hvem ved, om den kan huse fremtidens nye grønne bæredygtige teknologier, navnet på et af VEKS’ nuværende strategiinitiativer op til 2025, spørger Ulrik. VEKS er allerede med i projekter, der undersøger mulighederne for store havvandsvarmepumpe, elkedler, solceller på blokkene, og værkets rolle i forhold til Carbon Capture (CC) og Power to X (PtX). 
– Der er stadig projekter på vej, fortæller Henrik. Vi er fx i gang med helt at udfase den sorte fuelolie, som tidligere har været nødvendig for at starte støvbrænderen. Nedbringelse NOx-emissionerne ved hjælp af kunstig intelligens afventer at blive sat i gang som et pilotprojekt. – Og sådan lægger vi os hele tiden i selen for at køre værket optimalt, så vi udnytter al energien i den bæredygtige biomasse på miljørigtig vis, slutter Ulrik.  

VEKS, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge