VEKS' biomasse

Biomasse til fjernvarmeproduktion i VEKS' system

27. februar 2020
Energi på tværs VEKS
Træflis til Køge Kraftvarmeværk

VEKS’ fjernvarme produceres for størstepartens vedkommende på biomasse fra Ørsteds Avedøreværk og VEKS’ kraftvarmeværk i Køge.

VEKS, Køge Kraftvarmeværk
VEKS har på Køge Kraftvarmeværk fokus på primært at indkøbe dansk flis fra Sjælland. Det skyldes dels et nærhedsprincip, dels en risikobaseret tilgang. 
Indkøbet fordelte sig i 2018 på Danmark (58%), Tyskland, Norge, Sverige, Polen (32%), Rusland, Estland (7%) - derudover Spanien, Letland, USA og Holland (3%). 
Vi stiller generelt høje krav til troværdige samarbejdspartnere/leverandører med skovfaglig baggrund. VEKS er desuden tilsluttet og bakker op om Brancheaftalen vedr. Bæredygtig biomasse indgået mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. VEKS’ indkøb af træpiller bliver årligt verificeret af en ekstern, uafhængig auditor; svarende til en revisor.

Man kan læse mere om VEKS’ biomasse i den seneste dokumentationsrapport - se boks til højre.

Ørsted, Avedøreværket
Fra Ørsted har VEKS modtaget følgende information: Ørsteds træflis og træpiller kommer hovedsageligt fra de baltiske lande (ca. 50%), USA (ca. 25%) og Danmark (ca. 10%). Derudover indkøber Ørsted mindre mængder fra Canada, Rusland og Norge.

Ørsted er tilsluttet og bakker op om Brancheaftalen vedr. Bæredygtig biomasse indgået mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. Certificeringsordninger sikrer, at Ørsteds leverandører lever op til selskabets bæredygtighedskrav ved at uafhængige auditører udfører kontrollen. De uafhængige auditørers evalueringer af leverandørerne er ekstremt vigtige redskaber for at opdage, hvis der sker noget, som ikke er i overensstemmelse med Ørsteds bæredygtighedskrav. Ørsteds erfaring er, at auditørerne generelt er grundige og sikrer, at der løbende sker forbedringer hos leverandørerne. Delegationer fra Ørsted har desuden selv været på kontrolbesøg hos vores leverandører for selv at vurdere, hvordan biomassen bliver produceret.