Projekterne op af skuffen

Praktikanter er en gevinst for alle parter

23. september 2015
Mads Jacob Spannow (tv) og Emil Vaabengaard Labuz er meget interesserede i fjernvarme, som desværre ikke er højt prioriteret på maskinmesterskolen.

Særligt maskinmesterpraktikanter og enkelte ingeniører har i mange år haft deres gang i VEKS - både i Albertlund og i den seneste tid også på VEKS, Køge Kraftvarmeværk (KKV). 


Praktik førte til job
En ”VEKS-case” er i sagens natur kernen i projektet, der derfor bliver så virkelighedsnært og anvendeligt som overhovedet muligt. Relevans er nøgleordet for hhv. praktikant og praktikstedet VEKS.
KKV har undergået store forandringer og ombygninger for at kunne tilpasses VEKS og Køge Fjernvarmes krav om en langt større varme- og elproduktion end værket tidligere præsterede. Og qua et værk i ”rivende udvikling” er det også et oplagt praktiksted for maskinmesterstuderende. 
For nyuddannede maskinmester Mads Jacob Spannow kunne en kollegas fratrædelse denne sommer næsten ikke falde bedre. Særligt fordi Mads via sin praktiktid allerede var kendt på værket. Positivt kendt netop fra sin praktiktid! 
Mads’ praktik- og bachelorprojekt på værket handlede om vandbehandling. KKV bruger cirka 10 m3 procesvand i timen, og det er muligt at levere yderligere 10 m3 til fjernvarmenettet. Projektet handlede primært om, hvorvidt man kan erstatte kommunalt vand med afsaltet havvand. 
– Det er svært at argumentere imod at skære ned på forbruget af kemikalier, spare drikkevand fra vandværket og optimere anlæggets virkningsgrad, konstaterer Mads. Bortset fra at alt koster penge. En investering i et nyt vandbehandlingsanlæg vil formentlig løbe op i 10-15 millioner kroner. Mads’ bachelorprojekt kan sammenstilles med en forundersøgelse. 
Et praktikophold hos VEKS er lønnet på niveau med en lærlingeløn. – Selvom praktikken både er dybt relevant og konkret, betyder det også noget for ens selvopfattelse, at man får løn for sit arbejde, bemærker Mads.
– Selvom mit projekt ikke bliver realiseret i morgen, oplevede jeg både undervejs og efterfølgende, at det var og er yderst relevant. Og jeg håber, at et nyt vandbehandlingsanlæg bliver en realitet inden for en kort horisont, når KKV kører stabilt, siger Mads.

Røggaskondensering
I starten af august startede Emil Vaabengaard Labuz i praktik på KKV præcis som Mads. Emils praktikrapport afløses til oktober af et bachelorprojekt, hvor casen bliver installation af røggaskondensering på blok 8 på KKV. Det er i dag muligt at udnytte den høje temperatur i røggassen ved at varme noget vand op, som dernæst kan opvarme fjernvarmevandet. En sidegevinst ved at installere et røggaskondenseringsanlæg er, at man også opnår en bedre rensning af støvet i røggassen ved at erstatte det nuværende elektrofilter med et posefilter, som vil overholde fremtidens emissionskrav. Derfor er der både et miljømæssigt og et økonomisk incitament i projektet. 
– Lige her og nu (medio september, red.) er jeg ikke hundrede procent sikker på, at røggaskondenseringsanlæg bliver casen, fortæller Emil, og fortsætter; afklaringsfasen er jo ikke min alene, det handler jo også om, hvad KKV efterspørger. 
Bachelorprojektet skal afleveres lillejuleaften, og Emil dimitterer som maskinmester i starten af det nye år. 
Emil og Mads er enige om at det har givet god mening at være ansat som praktikant hos VEKS: 
Kollegerne betragter nærmere en som maskinmester end som praktikant, lyder det samstemmende fra begge. Og det giver én følelsen af at gøre en forskel; man sætter spor.

Ingen svar på ansøgninger
I forsommeren startede Ebu Bekir Basoda i et ni-måneders forløb som værkstedspraktikant i VEKS’ afdeling for Teknik og Vedligehold. 
Eftersom Ebu har en gymnasial baggrund i form af en HF og ikke er håndværkeruddannet, skal han gennemføre et tre semesters forløb på en værkstedskole. Dette forløb afsluttes nu hos VEKS og er et led i Ebus videre uddannelse til maskinmester. 
– Jeg havde sendt over 30 ansøgninger om praktikplads uden overhovedet at få svar, så jeg er meget taknemmelig for praktikopholdet hos VEKS, siger Ebu, og fortsætter; jeg kan frygte at mit tyrkiske navn har stået i vejen for en ansættelse…
Heldigvis kendte Ebus bror VEKS, og sendte ham hertil blot en uge før praktikken skulle starte. Var det ikke lykkedes med et praktikophold hos VEKS, havde Ebu måttet udsætte sin start på maskinmesterskolen med et halvt år. 

Ebu Bekir
Efter introduktion til diverse opgaver giver montør-kollegerne i høj
grad Ebu mulighed for selv at prøve kræfter.


Værkstedpraktik
– Ikke to dage er ens, og det passer mig rigtig godt, konstaterer Ebu, der har mange forskelligartede opgaver. I de første måneder har de praktiske opgaver primært været fokuseret på elarbejdet for VEKS’ montører. Men nu udvides praktikken til mere smedearbejde, så Ebu klædes godt på inden for mange typiske værkstedsopgaver. 
Ebu har hidtil blandt andet hjulpet til med at stoppe lækager, sætte en ny veksler i drift, vandrensning på den nye strækning mellem Greve og Solrød, styring af ventiler, ventilatorer og meget andet. 
Værkstedpraktikken er som med bachelor-projekterne overvåget af en faglærer og en studievejleder fra Ebus skole. – Fra skolens side er der ingen kritik af mit praktiksted, som tilbyder masser af faglige opgaver. Jeg er jo ikke blevet sat til at feje gulv og brygge kaffe. Samtidig har mine kolleger været åbne, flinke og meget villige til at lære fra sig, slutter Ebu.