Vi er en del af løsningen

Fjernvarmebranchen kan bidrage markant til målsætningen om 70% reduktion af CO2

26. november 2019
Kim Mortensen (tv) og Jesper Frost havde også tid til at besvare spørgsmål fra salen. Jesper Frost pointerede, hvordan kommunerne - alene ved at øge andelen af fjernvarme - kan bidrage positivt og omkostningsfrit til de lokale klimaplaner.

Hvad står øverst på den energipolitiske dagsorden?
Og hvor skal Dansk Fjernvarme sætte ind for at opnå maksimal indflydelse på beslutningsprocesserne? 

Dette var blandt emnerne for et indlæg af Jesper Frost og Kim Mortensen - henholdsvis formand og direktør i Dansk Fjernvarme - som deltog i mødet den 21. november 2019 i VEKS’ Kundeforum.

Klima står øverst

Jesper Frost lagde ud med fjernvarmens selvforståelse, som er under forandring. Førhen betragtede vi ofte os selv som ”Dem det er synd for”. Det er nu afløst af optimistiske toner båret af ” Vi er en del af løsningen”. Næsten alle Folketingets partier er enige om, at klimaet står øverst på den politiske dagsor-den - helt i overensstemmelse med befolkningens krav. I forlængelse heraf kom Jesper Frost også ind på FNs Verdensmål, som har vundet meget stor genklang. De 17 verdensmål er en ramme, som vores branche kan tale og ikke mindst handle i. Verdensmålene er tilmed et fælles sprog, som beherskes af både befolkning og politikere. Ja, endda i hele verden!

Omdømme

Den nye politiske virkelighed sætter også sit præg på udviklingen af Dansk Fjernvarme, som arbejder på at revidere det strategiske grundlag. Strategien offentliggøres i starten af det nye år, men Kim Morten-sen kunne allerede afsløre, at den også vil indeholde planer for at styrke branchens omdømme. Der er behov for at vise vores omverden, at vi er en del af løsningen, og ikke er gået i stå. 
Et styrket omdømme - gerne via fælles kampagner - blev også efterspurgt fra salen. Flere søger en fælles platform. Udvikling af branchens renommé skal dels rettes mod nuværende dels kommende kunder. Vi skal være mere offensive, hvilket også gælder lokalt helt ind i selskabernes bestyrelser, understregede Kim Mortensen. Vi skal alle drive og understøtte den gode fortælling, som fjernvarmen repræsenterer nu og i fremtiden. Fjernvarmen må ikke lade sig køre over af kampagner om eksempelvis varmepumper, som har vundet indpas blandt kunder - også på bekostning af eksisterende fjernvarmeløsninger. Kim Mortensen pointerede til slut, at vi skal være stolte af vores fjernvarme. Med fjernvarme har kunden jo allerede taget et stort skridt i sit personlige bidrag til klimaindsatsen.