Perfekt til fjernvarme

Greve Fjernvarme undersøger mulighederne for at konvertere over 10.000 nuværende olie- og naturgaskunder til fjernvarme

6. juli 2021
Fjernvarmearbejde, Kysthave. FOTO: Greve Fjernvarme

De første helt overordnede undersøgelser viser, at alle områder i Greve er perfekt egnede til fjernvarme! Derfor bliver det potentielle, udvidede kundegrundlag et vigtigt emne på efterårets henholdsvis repræsentantskabsmøde samt et strategiseminar for bestyrelsen.  
Analyserne her og nu handler grundlæggende om at få overblik over varmebehov, forsyningskapacitet, omkostning pr. kunde mv. i syv udpegede områder. – Vi skal prismæssig kunne slå de alternative op-varmningsformer for at nye kunder vil skifte til fjernvarme, siger energichef Line Carlsen, der ud over økonomi også betragter den grønne fjernvarmes klima- og komfortfordele som særdeles gode salgsargumenter. 

Forandret fokus

Forarbejdet for fjernvarmeudvidelser blev dog indirekte allerede truffet i sommeren 2020, da Greve Fjernvarmes bestyrelse ansatte Line Carlsen som ny energichef. Hermed blev det ledelsesmæssige fokus flyttet fra primært driftsmæssige opgaver til en strategisk udvikling af selskabet. Dette indebar en undersøgelse af fjernvarmekonverteringer, screening af overskudsvarmeprojekter mv. 
Hvis bestyrelsen beslutter at udvide fjernvarmeområdet, forventes Greve Kommune snarest muligt at modtage et projektforslag, som udpeger områder, tidsplan, miljøeffekt, samfundsøkonomi, forbrugerpris mv. 
– Men samtidig bliver vi jo nødt til at forberede meget - også organisatorisk, påpeger Line Carlsen. Der skal jo være nogen, der svarer telefonen, når interesserede kunder kontakter os, og nogen til at styre de store projekter. I forlængelse af strategiseminaret skal det endvidere drøftes med bestyrelsen, hvilke nye ansættelser der er behov - alt efter tidsplanen for de respektive projekter. 

Lokalpolitisk dagsorden

Det er svært at forudse, hvor lang tid det tager kommunen at myndighedsbehandle projektforslag, da man ikke har haft varmeplanlægning på dagsordenen meget længe. Det er ikke kun pga. myndigheds-behandling, at kommunen er en central part. – Vi er også i dialog med bl.a. direktører, centerchefer og klimarådgivere, hvor fjernvarmekonvertering er punkter på dagsordenen. Oftest har kommunale bygnin-ger er vis størrelse og kan derfor fungere som lokomotiv for at udrulle fjernvarmen, bemærker Line Carlsen – men vi har også fokus på de større bolig- og ejerforeninger, som endnu ikke har fjernvarme.

Greve Kommune har valgt at tilslutte sig det kommunale klimapartnerskab DK2020, hvor man blandt andet skal arbejde med nye og mere forpligtende målepunkter for kommunens klimastrategi. – Klima, energi og fjernvarme har ikke hidtil haft stort lokalpolitisk fokus, men området vokser heldigvis, konstaterer Line Carlsen.

Nye kunder på vej

Der kommer jævnligt henvendelser fra potentielle kunder. Meldingen fra Greve Fjernvarme er, at man forventer at udbygge fjernvarmen, men at der ikke er truffet endelig beslutning endnu. – Det gode råd er: Tal med dine naboer og få dem med. Branchens tommelfingregel siger 50% tilslutning, før projektet er økonomisk rentabelt, så det handler jo om at få så mange nye kunder med som muligt. Jeg stiller også hellere end gerne op til generalforsamlinger og møder i grundejerforeninger, fortæller Line Carlsen – vi vil meget gerne fortælle om de gode løsninger, som fjernvarmen kan tilbyde.
Eftersom projektet fortsat er i opstartsfasen, er der endnu ikke valgt en endelig forretningsmodel. Lige nu afvejes tilslutningsbidrag eller ej, tilvalg af unit- og serviceordninger med fast abonnementsbetaling, etc. 
Markedsføringsstrategien er derfor heller ikke udarbejdet endnu, men Dansk Fjernvarmes branding-kampagne har bidraget til generelt at få sat lys på den grønne fjernvarme. Det er til gavn for hele landets fjernvarmebranche.

Netværk og samarbejde

De lokale fjernvarmeområder vokser over hele landet i disse år; i 2020 kom der mere end 28.000 nye fjernvarmekunder til. – Vi skal jo bruge hinanden. Derfor betyder erfaringsudveksling, netværk og samarbejde med andre i branchen rigtig meget for, hvordan vi skal gribe det an i Greve Fjernvarme, fastslår Line Carlsen. Hun deltager i møder i NetVarme, VEKS’ kundeforum, arrangementer hos Dansk Fjernvarme og trækker desuden på relationer i eget netværk. – Samtidig er jeg privilegeret af at have en dreven bestyrelse, som qua deres store erfaring og viden har en sund professionel skepsis ift. vores store planer. Og det er absolut en stor gevinst, slutter Line Carlsen.

Lokalproduktion

Greve Fjernvarme har screenet mulighederne for at producere ”lokal grøn fjernvarme til eget net”.

Distributionsselskaberne kan som led i de nye varmeleveringsaftaler med VEKS producere op til 15% lokalt. Særligt et projekt sprang i øjnene: Anlæg af en 8 MW varmepumpe, der vil udnytte energien i spildevandet fra Mosede Renseanlæg, der er en del af KLAR Forsyning.

Projektet omfatter, ud over varmepumpen, etablering af dels et nyt fjernvarmenet på ca. 2,5 km dels el-tilslutning. Projektøkonomien er 60-70 millioner kroner med en forventet afskrivningsperiode på 20 år.

De strategiske overvejelser vedr. projektet skal drøftes på Greve Fjernvarmes strategiseminar i efteråret 2021, hvor der forventes endelig stillingtagen til projektets igangsættelse.