Energi på Tværs

Energipolitisk Topmøde blandt borgmestre, forsyningsledere og beslutningstagere resulterede i videre samarbejde samt bred opbakning til konkrete handlingsplaner 

19. juni 2018
VEKS, Køge Kraftvarmeværk: grab med flis
Energi på tværs

Energi på Tværs (EPT) optegner i en netop udgivet plan en langsigtet vision for energisektorens udvikling. Planen indeholder 34 konkrete handlingsplaner for håndgribelige omstillinger i Roadmap 2025.

Visionen

Fremtidens energisystem skal baseres på vedvarende energi. Regeringens langsigtede vision er et lavemissionssamfund, som er uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Dermed reduceres klimapåvirkningen markant.
Efter oliekriserne i 1970’erne var det danske samfund igennem en større omstilling af energisystemet for at reducere afhængigheden af importeret olie. I stedet indførtes naturgas, og fjernvarmen blev massivt udbygget overalt. 

– Visionen om at gøre os fri af al fossilt brændsel i varmesektoren allerede i 2035 er en langt større udfordring, end oliekrisernes afledte effekter. Skal det lykkes, må alle vi aktører bidrage fokuseret, og vedvarende. Og arbejdet starter NU, pointerer direktør Lars Gullev.

Omstilling af energisystemerne

For det første vil vindkraft og solceller Ifølge EPTs rapportering spille en afgørende rolle i omlægningen af energisystemet i Danmark. Derfor skal der udvikles et energisystem, der kan håndtere store mængder VE-el, når det blæser og solen skinner; omvendt meget lidt VE-el, når det ikke er tilfældet. Det kræver også øget samarbejde med udlandet. 
For det andet vil brugen af bæredygtig biomasse stige yderligere på kraftvarmeværkerne fremover. Det bliver en overgangsfase, efterhånden som de store kraftvarmeværker skrottes startende i 2030 - se bagsideartikel.
Det samme gælder nyttiggørelse af affald til energiformål.

EPT-Rapporten pointerer desuden, at biomasse og dermed biogas i stigende omfang skal bruges i transportsektoren, industrien og som spids- og reservelast fremfor til el- og varmeproduktion. Den omstilling kræver, at man har alternativer til biomassekraftvarmen i fjernvarmesystemerne. Her opereres med udvikling af geotermi, store elvarmepumper, solvarme og varmelagre ligesom energibesparelser samt lavtemperatur.

Storskalafordele i Energi på tværs

Gassystemet skal omstilles til biogas. Biogas kan få en begrænset men vigtig rolle i spids- og reservelastenheder på både el- og varmesiden grundet de store lagerfaciliteter, man har i gassystemet. Derudover skal biogassen anvendes til tung transport og i industrier til procesformål. Rapporten anbefaler at fortsætte konverteringen fra naturgas til fjernvarme i de områder, der er tæt på fjernvarmesystemerne. Det må forudses at denne omstilling kommer til at ske i tæt konkurrence med hybridvarmepumper og individuelle elvarmepumper.
Både i el- og fjernvarmesystemerne skal storskalafordele udnyttes for at gøre kollektive systemer konkurrencedygtige. I elsystemet ser man en udvikling mod meget store havmøller og store solcelleparker for at opnå storskalafordele. Samtidig vil der fortsat ske en udbygning i mindre skala lokalt. 

Havvand som energikilde

I fjernvarmesystemerne er fokus på at udvikle geotermi og store elvarmepumper baseret på havvand som energikilde. Dermed høster man både storskalafordele og opnår højst mulig effektivitet. Lokalt bliver udbygningen drevet af lokal efterspørgsel efter andre produkter såsom elvarmepumper baseret på f.eks. industriel overskudsvarme, overskudsvarme fra fjernkøling, spildevand m.m. Alle disse tiltag vil øge den samlede energieffektivitet.

Energi på tværs - Planlægning, planlægning...

Udfordringen bliver at have de nye teknologier klar, når kraftvarmeværkerne er udtjente. En så stor transformation, hvor meget kapacitet forsvinder på ganske kort tid, kræver en velplanlagt overgangsfase. Udfordringen bliver at omstille el-, varme og transportsektorerne til vedvarende energi til laveste omkostning samtidig med, at forsyningssikkerheden bliver bevaret. Løsningen er et flerstrenget system med høj fleksibilitet og effektivitet. Energilagring vil fx spille en væsentlig rolle, og kan i fjernvarmesystemerne være en billig og effektiv måde at integrere store mængder vindkraft.
Endelig må den generelle omstilling af energisystemer ikke fjerne fokus fra energibesparelser, der bliver et centralt omdrejningspunkt - eksempelvis ved større udbredelse af lavtemperatur.