Hvem kan låne

VEKS tilbyder lån (rente: 4,0%) til kommende fjernvarmeforbrugere - i eksisterende bygninger

3. januar 2024

VEKS tilbyder lån til kommende fjernvarmeforbrugere - eksempelvis i områder hvor fjernvarmen erstatter den nuværende naturgasforsyning. VEKS’ lån ydes til privatpersoner, men kan også tilbydes større forbrugere og erhvervskunder.
Lånet kan dække alle udgifter i forbindelse med tilslutning til fjernvarme for eksisterende ejendomme.
Lånetilbuddet gælder ikke for nybyggeri. 
Der kan for eksempel ydes lån til stikledning, tilslutningsafgift til fjernvarmeselskabet, tilslutningsanlæg, rådgivning, arbejdsløn samt omkostninger i forbindelse med låneordningen.
I det følgende gennemgås de vilkår, der gælder for VEKS’ låneordning.

Hvem kan låne?
Alle nye fjernvarmeforbrugere inden for VEKS’ forsyningsområde - hvor låntager (ejer) indgår aftale om køb af fjernvarme til normaltarif - kan benytte sig af VEKS’ låneordning.

Låneramme og -type
Minimumsummen for lån hos VEKS er 10.000 kr. og maksimum 75.000 kr. Alle lån er annuitetslån.

Rente
Lånet forrentes med en fast rente i hele lånets løbetid.

Rentesatsen for lån bliver først fastsat det år, hvor det endelige lån bliver optaget. Det vil sige det år, hvor kunden bliver tilsluttet fjernvarme og arbejdet er færdiggjort. 
Lån optaget i 2024 blive forrentet med 4%, og denne ligger fast i hele lånets løbetid. VEKS fastsætter år for år renten på nye lån.

Renten bliver fastsat ud fra VEKS’ senest beregnede gennemsnitlige lånerente med tillæg af en rentemarginal.

Denne rentemarginal dækker administration af låneordningen samt omkostninger forbundet med eventuelle tab på debitorer.
Figuren foroven viser den gennemsnitlige lånerente i de seneste år. Som det fremgår, er lånerenten lav.
Rentetilskrivningen indrapporteres hvert år til SKAT til brug for din årsopgørelse. 

Løbetid
Løbetiden kan være 5 år eller 10 år.

Ydelse
Lånets ydelser - renter og afdrag - betales sammen med fjernvarmen og opkræves af fjernvarmeværket/kommunen.

Omkostninger
Der er p.t. ingen stiftelsesomkostninger forbundet med låneordningen. Afhængig af den aktuelle lovgivning kan der blive tale om at indføre stempelomkost­ninger.

Sikkerhed
Der kræves ingen sikkerhed. Lånet ydes alene på grundlag af en forventet vilje til tilbagebetaling hos låntager. Denne tillid knytter sig også til, at ydelsen på lånet bliver opkrævet sammen med den ordinære varmeregning.

Misligholdelse
Manglende betaling af låneydelser bliver sidestillet med manglende betaling af varmeregning. Hvis låntageren/varme­forbrugeren ikke betaler og dermed misligholder lånet, vil lånet blive opsagt af VEKS til indfrielse. Desuden kan misligholdelse i værste fald betyde, at varmeforsyningen bliver afbrudt.

Rykkergebyrer
For hver rykker, låntageren modtager, kan lånet tillægges et gebyr. Endvidere beregnes morarente af forfaldne beløb, indtil betalingen sker. Ud over disse omkostninger vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntagningen måtte påføre VEKS.

Indfrielse
Låntager kan på et hvilket som helst tidspunkt indfri lånet. Det sker ved at betale den til enhver tid værende restgæld med tillæg af renter til indfrielsesdagen.

Ejerskifte
Lånet er personligt. I forbindelse med ejerskifte af ejendom forfalder lånet til fuld indfrielse.