Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfundsøkonomiske omkostninger

19. april 2022
VEKS' arbejdsmiljø, transmission - svejsearbejde

VEKS formidler her de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser i hovedstadsområdet, der senest er opdateret april 2022 efter Energistyrelsens udgivelse af Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022. Priserne er en hjælp for distributionsselskaber, der kan anvende dem til projektforslag i henhold til projektbekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”. Den samfundsøkonomiske fjernvarmepris er beregnet for den varme, som VEKS leverer.  

De samfundsøkonomiske fjernvarmepriser er baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregnings-forudsætninger, samt analysemetoder med fælles opbakning fra fjernvarmeselskaberne VEKS og CTR samt gasselskabet Evida. Behovet for et fælles grundlag for beregning af de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser skyldes, at der tidligere blev brugt forskellige analysemetoder og forudsætninger.

I 2016 bistod Ea Energianalyse med udarbejdelsen af analysemetode og forudsætninger, som selskaberne var enige om. Analysemetoden er konsistent og i overensstemmelse med Energistyrelsens vedledning for samfundsøkonomiske analyser. VEKS stiller to typer af fjernvarmepriser til rådighed:

  • Samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdet på årsbasis. Disse priser kan anvendes ved analyse af nyt fjernvarmeforbrug. Det antages, at forbruget følger en standardforbrugsprofil og dermed kræver størst, ny produktion i vinterhalvåret og mindre om sommeren. På kort sigt er der regnet med, at varmen forsynes fra eksisterende produktionsanlæg, mens der på længere sigt antages etablering af nye produktionsanlæg til at dække det øgede fjernvarmeforbrug.
  • Samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdet på månedsbasis. Disse priser kan anvendes ved analyse af mindre, nye, lokale produktionsanlæg og giver mulighed for at tilpasse de samfundsøkonomiske analyser til den konkrete produktionsprofil, som forventes for den nye produktion. De månedsbaserede priser er baseret på forsyning fra andre, eksisterende produktionsanlæg i hovedstadsområdet (kortsigtede, marginale omkostninger), da etablering af mindre, nye anlæg ikke umiddelbart vurderes at give anledning til ændring i investeringer i øvrige produktionsanlæg. Ved etablering af større projekter kan den nye produktion muligvis have indvirkning på øvrige investeringer i systemet. Indregning af dette vil kræve særskilte, supplerende systemberegninger, som tager hensyn til det konkrete anlægs produktionsprofil og kan inkluderes som en del af projektforslag.

Fjernvarmepriserne bliver løbende opdateret med nye forudsætninger, f.eks. når der kommer nye brændsels- og elpriser fra Energistyrelsen eller andre ændringer i forudsætningerne. Det sker typisk en gang om året. I 2020 er metoden opdateret med nye lastfordelingsberegninger, som bedre afspejler forventningerne til udvikling af fjernvarmesystemet i fremtiden.

I boksen til højre en regnearksmodel med baggrundsdata og beregninger til brug for projektforslag iht. Varmeforsyningsloven.

 
Læs debatindlæg af Lars Gullev, VEKS’ direktør: "Fjernvarme kan blive et af de vigtigste redskaber for, at Danmark kan nå målsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen. Men det kræver nye vilkår for godkendelse af fjernvarmeprojekter"