Nyt varmelager i 2021

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme etablerer i fællesskab et damvarmelager på 70.000 m3

2. maj 2019
Pressemeddelelse fra VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme

Det fælles varmelager vil udnytte fjernvarmen endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed også den grønne omstilling.
Det er første gang man vil anvende denne type varmelager i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark. Det er et udviklingsprojekt, bl.a. fordi man op- og aflader lageret 25-30 gange årligt - til forskel fra allerede eksisterende, danske sæson- og døgnlagre. Lagerprojektet har derfor fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.

– Med det nye lager sparer vi penge til glæde for fjernvarmekunderne.  Men vi skåner også miljøet, fordi vi skruer ned for at producere ekstra varme, når systemet er spidsbelastet, konstaterer Steen Christiansen, VEKS’ formand. 

Projektets forretningsmodel er også helt ny, da det er bygget op om et samarbejde mellem alle de selskaber, der fremover får glæde af at udveksle varme til lagret til områdets over ½ million fjernvarmekunder.
Rent praktisk vil lagret oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup. 
Finansieringen deles af varmetransmissionsselskaberne samt varmeproducenterne herunder affaldsenergianlæg. Dermed vil alle - koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet - bidrage til finansieringen og opnå den økonomiske gevinst. Det nye varmelager giver således en økonomisk besparelse for alle de distributionsselskaber, der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Derudover minimerer lagret dyr og miljøbelastende varmeproduktion på de lokale spidslastkedler.

– Vi er stolte over at være med i dette spændende samarbejdsprojekt med mange og forskellige interessenter. Der er fundet en fælles løsning, som giver et godt bidrag til at nå de langsigtede energipolitiske mål og samtidig reducere den dyre og miljøbelastende lokale spidslast. Vi er også stolte over at være med i et udviklingsprojekt, der betyder, at damvarmelagre kan bruges på en anden og endnu smartere måde end alene at gemme varme fra sommer til vinter, udtaler Nils Olsen, formand for Høje Tastrup Fjernvarme.

Baggrunden for at anlægge et varmelager i hovedstadsområdet er anbefalinger fra dels ”Varmeplan Hovedstaden” dels fra det strategiske energisamarbejde ”Energi på Tværs” samt et opfølgende modningsprojekt og business-case. Varmelagring er en vigtig teknologi i fremtidens fleksible energisystem. 

Lagret bliver et hul gravet i jorden foret med en plastik-liner og med tilhørende isolerende låg. Modningsfasen i projektet har bl.a. peget på behovet for at sikre linerens levetid ved at lave dobbeltliner, og tykkere liner, fordi lageret anvendes i et fjernvarmesystem med højere temperatur over året, end man ser i de solvarmebaserede damvarmelagre i de små decentrale fjernvarmesystemer. Det placeres på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug. Lagret rummer 70.000 m3 og har en op- og afladningskapacitet på 30 MW. Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh. Lagret bliver foret med en plastliner, der kan tåle 90 grader varmt vand. Den samlede anlægsinvestering udgør 75 millioner kr.


Vil du vide mere om det nye varmelager, er du velkommen til at kontakte:
Vicedirektør Morten Stobbe, VEKS mst@veks.dk  T: 43 66 03 22 
Direktør Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme astrid.birnbaum@htf.dk  T: 29 11 17 20