Dokumenteret bæredygtig biomasse

Køge Kraftvarmeværk har længe haft tydelige krav til sine leverandører af flis til værket. Ny lov om dokumenteret bæredygtig biomasse hilses velkommen

29. juni 2021
Restprodukter fra Junckers Industrier samt flis er det primære brændsel for VEKS, Køge Kraftvarmeværk

For VEKS’ indkøb af flis til Køge Kraftvarmeværk (KKV) kommer en ny bæredygtighedslov til at underbygge allerede eksisterende procedurer og krav. VEKS køber foruden flis til KKV også træpiller til Ishøj Varmeværk, og producerer grøn strøm og fjernvarme på VEKS Gasmotor, Solrød, der anvender biogas. 
– Vores indkøb af biomasse er allerede 98-99% bæredygtig. Og vi kan dokumentere det ned til mindste kvist, fastslår energiplanlægger Brian Steen Jørgensen. Umiddelbart kan KKV modtage al slags skov-biomasse - på nær blade.
Naboen til KKV, Junckers Industrier, er FSC og PEFC certificeret og leverer cirka halvdelen af brændslet til KKV i form af slibestøv, flis og savsmuld. Junckers restprodukter fra produktionen skal for 90% være dokumenteret bæredygtig. 

Altafgørende dokumentation

Ved udgangen af juni 2021 træder Lov om bæredygtighedskrav til træbiomasse i kraft - bredt vedtaget i Folketinget i efteråret 2020. 
– Selve loven er for nylig offentliggjort, og jeg har brugt en del tid på at granske den dertilhørende ”Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021)” - et 110 siders værk med detaljer, specifikationer og krav, fortæller Brian Steen Jørgensen. Lovens krav er nu, at værkerne skal kunne dokumentere, at al indkøb af biomasse er 100% bæredygtigt. Dette er en skærpelse, da man for 2020 alene skulle kunne dokumentere bæredygtighed for 90% af biomasseindkøbet. Der var intet dokumentationskrav til den resterende indkøbte biomasse. 
Samtidig er langt flere værker omfattet af den nye lovgivning, da grænsen før var 20 MW. Nu gælder loven også for mindre værker på 5 MW - og dem er der mange af i Danmark. Derudover omfatter den nye lov også importører af træpiller. Således gælder lovgivningen også for private husholdningers brug af træpiller.

Skovtur i arbejdstiden

Køge Kraftvarmeværk har qua sin størrelse på cirka 100 MW været underlagt kontrol og krav om dokumentation siden brancheaftalens indførelse, så loven bliver ingen omvæltning. Procedurerne bliver fremover primært at indrapportere og dokumentere data til Energistyrelsen – dog med en meget høj detaljeringsgrad i data. Derfor udgiver VEKS også snart for sidste gang ”Brancheaftalerapport for bæredygtig biomasse”. Se rapporten for 2019 - 2020-rapporten offentliggøres i efteråret 2021

– Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi klarer det! VEKS har troværdige samarbejdspartnere med stærk, skovfaglig baggrund. Dokumentation, certificering og kontrolfunktioner ledes professionelt, siger Brian Steen Jørgensen, der i øvrigt jævnligt tager på skovtur. Jeg har jo ikke forstand på skovdrift, så selvsyn og ”naive/elementære” spørgsmål til skovdrift har hidtil været med til at underbygge tilliden til vores nuværende aftaler. Hvordan foregår det, når man fælder træer, kendskab til trætyper og andet selvsyn kan afmystificere mange vandrehistorier om, at vi alene fælder træer for at flise rub og stub! Det ville producenterne jo ikke tjene på. Prisen på biomasse udgør jo en langt mindre andel af, hvad producenterne tjener på det ædle tømmer til fx fine gulve, fortæller Brian. For nylig gik caseturen til Svenstrup/Giesegård nær Køge, som blandt andet lever af skovdrift til gavntræ som fx møbelindustri, gulve, juletræer mv. Skovene er PEFC-certificeret, konstaterer Brian.

Tilsyn

Kontrolfunktionerne ift. skovindustri og flis-leverandører handler i korte træk om at tilse, at der genplan-tes, biodiversitet og vandhuller beskyttes, fokus på kulstofbalance og jordbundskvalitet… Kort sagt, at sikre, at skovens regnskab går op. 
Rent praktisk kan kontrollen dels være via uvildig ekstern audit af egne procedurer, dels certificering, hvor de mest anvendte ordninger er FSC, PEFC og SBP. Sidstnævnte omhandler produktionsmetoder. 
VEKS har i alle biomasseaftaler defineret tydelige krav ned gennem hele leverandørkæden for at sikre at overholde loven om dokumenteret bæredygtig biomasse. Nogle få leverandører er skeptiske ift. at bruge penge på certificeringsordninger, for ingen kender jo skoven bedre end skovejerne selv! De dokumenterer bæredygtighed på anden og seriøs vis med planer for genplantning, professionelle ledelsessystemer mv. – og alle deres processer auditeres af en uvildig tredjepart.  
– VEKS har også en uvildig part til at kigge os over skulderen. Vores data verificeres af Prefered by Nature - tidligere benævnt NEPCon. Dermed sikrer vi valide, troværdige, dokumenterede data - og sporbarhed gennem alle led, slutter Brian.