Gravemaskiner tog 1. spadestik

Anlægsarbejdet med at etablere varmelagret på 70.000 m3 er gået i gang. Varmelagret vil gavne en halv million fjernvarmekunder i hovedstadsområdet, og vil samtidig årligt skåne miljøet for op imod 15.000 ton CO2.

23. april 2019

Pressemeddelelse fra VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme

Planen var at markere starten på anlægsarbejdet til varmelagret med en officiel ”1. spadestik-event”, hvor de ansvarlige bag projektet satte spaden i jorden. Coronakrisen kom i vejen, hvilket dog ikke har stoppet projektet. Tværtimod! Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS har uanset denne coronatid fastholdt at følge tidsplanen - og samtidig holde hånden under de entreprenører, der står for anlægsarbejdet. 

Sikrer grøn omstilling

Fleksibilitet, billigere fjernvarme, bæredygtighed, mindre spidslast… I et og samme projekt?
Damvarmelagret på 70.000 m3 vil fra år 2021 bidrage til at effektivisere fjernvarmen yderligere. Lagret vil fungere som en buffer for hele hovedstadsområdets fjernvarmesystem, hvilket gavner områdets fjernvarmeselskaber, varmeproducenter - og fjernvarmekunderne. Den øgede fleksibilitet vil - ifølge beregninger - bidrage til en besparelse på minimum seks millioner kroner årligt. Desuden mindsker man også anvendelsen af den dyre og mere miljøbelastende spidslast. Kort sagt gavner varmelagret en halv million fjernvarmekunder i hovedstadsområdet, og skåner samtidig årligt miljøet for op imod 15.000 ton CO2.
– Vi går fra skåltaler til reel grøn omstilling med vores nye varmelager. Vi skåner miljøet og sparer sam-tidig penge til glæde for fjernvarmekunderne, konstaterer Steen Christiansen, VEKS’ formand. 

To ligeværdige parter

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme ejer hver især en halvpart af projektet, hvis samlede anlægsinve-stering udgør 75 millioner kr.
Når det fælles lager i 2021 står klar, vil det bidrage til at udnytte fjernvarmen endnu bedre. Rent prak-tisk vil lagret oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen (afladning) til det lokale fjern-varmenet i Høje Taastrup.  Man lagrer dermed fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samle-de el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed også den grønne omstilling.

– Det er dejligt, at arbejdet med selve varmelageret nu er gået i gang. Gravemaskinerne skal flytte 70.000 m3 jord – og heldigvis har vi rigtig godt vejr nu, så arbejdet skrider hurtigt frem nu. Jeg glæder mig til, at projektet kan tages i brug i slutningen af 2021. Projektet har positiv betydning for både var-meproducenter og varmeforbrugere. Og miljøet - hvor vi har brug for alle bidrag i klimaindsatsen. Det nye damvarmelager vil være et godt bidrag, ikke mindst fordi vi kan reducere brugen af spidslast i hele VEKS’ forsyningsområde, som jo typisk er baseret på fossile brændsler, udtaler Nils Olsen, formand for Høje Taastrup Fjernvarme.

Pionerprojekt

Det er første gang man vil anvende denne type varmelager i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark. Derfor har projektet karakter af et udviklingsprojekt set i lyset af, at man op- og aflader lage-ret 25-30 gange årligt. Dette er til forskel fra allerede eksisterende varmelagre, der enten er sæson- eller døgnlagre. 
Lagerprojektet har blandt andet af den grund fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Ener-gistyrelsens pulje til støtte af udviklings- og demonstrationsprojekter. Projektet er et eksempel på et samarbejde, der rækker på tværs af både kommunegrænser og selskaber. Dette er også en medvir-kende årsag til EUDP-støtten, da samarbejdet og ejerskabet bag projektet er udtryk for nytænkning – kraftvarmeværker, affaldsenergiselskaber og transmissionsselskaberne finansierer varmelagret i fæl-lesskab. Alle drager fordel af varmelagret, da det dels vil give en økonomisk besparelse for alle de di-stributionsselskaber, der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet, dels for de varmeproducen-ter, der leverer varmen til nettet.
Til forskel fra eksisterende sæsonlagre (oftest i forbindelse med solvarmeanlæg) bliver lagret i Høje Taastrup året rundt anvendt som en integreret del af den daglige varmelastfordeling i hovedstadsom-rådets fjernvarmesystem. 

Projektet voksede frem fra en anbefaling fra Varmeplan Hovedstaden 3, som dog anbefalede en lager-kapacitet, der samlet set er ti gange højere – for hele hovedstadsområdet. Derfor ser flere lignende projekter formentlig dagens lys inden for en kort årrække. Derudover har det strategiske energisamar-bejde ”Energi på Tværs” haft damvarmelagre på dagsordenen.

 
Vil du vide mere om det nye varmelager, er du velkommen til at kontakte: Vicedirektør Morten Stobbe, VEKS mst@veks.dk  T: 43 66 03 22 
Direktør Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme astrid.birnbaum@htf.dk  T: 29 11 17 20