Energispild forbudt!

Med et nyt projekt udnytter VEKS energien endnu bedre. Det sker via kølingsprocessen af smøreolien på turbinen, blok 8 på Køge Kraftvarmeværk, KKV8

27. maj 2019

I 2017 blev hele Køge Kraftvarmeværk screenet for potentielle energibesparelser. Screeningen kortlagde uudnyttet energi og fremdrog cirka ti energispareprojekter. De ti projekters potentiale og virkning var meget forskellige. 
– Vi fik overblik og dermed grundlaget for at prioritere. Nogle energibesparelser vægter tydeligvis meget mere end andre, understreger Dan Skibsted, projektansvarlig i VEKS. Ud af de ti projekter sprang særligt to i øjnene, som vil bidrage procentuelt til effektiviseringer. De øvrige projekter bidrog i promillestørrelser. 
Virkningsgraden på KKV8, Køge Kraftvarmeværks blok 8 øges væsentligt ved: 

  1. Udnyttelse af overskudsvarmen fra køling af smøreolien på KKV8s turbine. Overskudsvarmen bortkøles i dag til Køge Bugt. 
  2. Røggaskondensering. Temperaturen i røggassen fra blok 8 sænkes markant, hvorved store mængder energi kan genbruges i fjernvarmeproduktionen. 

Sidstnævnte effektiviseringsprojekt med at etablere røggaskondensering på KKV8 er pt. i modningsfasen. Der vil foreligge et beslutningsgrundlag til bestyrelsesmødet i VEKS, september 2019. 

Varm smøreolie

Førstnævnte projekt handler om at udnytte energien ved at genvinde en betydelig mængde varme fra turbineanlægget på KKV8. Turbinesmøreolie og andre komponenter køles nu på traditionel vis med havvand fra Køge Bugt. Kølevandet ledes til havet med en temperatur på mellem 25 og 40°C. Energien i det udledte kølevand svarer til cirka 4.750 MWh årligt - eller 250 boligers varmebehov. 
– Vi går i gang med udførelsen af projektet i maj, og forventer det færdigt i slutningen af sommeren 2019, siger Dan Skibsted. Overskudsvarmeprojektet vil bidrage med én procent til blokkens samlede virkningsgrad. Dette er et vigtigt målepunkt i en tid, hvor også KKV bliver stadig mere konkurrenceudsat på prisen.
– Projektet er en absolut lavt hængende frugt - for stiger virkningsgraden, falder varmeproduktionsprisen, konstaterer Dan Skibsted. 

Temperatur

Projektets formål er at erstatte havvandskølesystemet med en varmepumpe, så varmen kan genvindes og dermed anvendes i fjernvarmesystemet.
Hvis smøreolien ikke køles, bliver olien ødelagt, hvilket medfører en stor økonomisk udskrivning. Derudover bliver turbinen slidt på uhensigtsmæssig vis. Men vigtigst af alt vil en overopvarmet smøreolie via alarmer automatisk stoppe turbinen - med øjeblikkeligt driftstab til følge. 
Teknikken i projektet går kort fortalt ud på - ved genvinding - at en varmepumpe hæver temperaturen fra de omtalte 25-40°C til cirka 60 °C. De 60°C anvendes til at forvarme en delstrøm af returfjernvarmevandet, hvorefter vandet cirkulerer igennem vekslere på værket - for sluttelig at ende som fjernvarme til nettet. 
Der bliver tale om en dampdrevet varmepumpe. I sagens natur er damp ikke almen tilgængelig, men det har man jo netop på et kraftvarmeværk! Damp er at foretrække rent økonomisk - men sandelig også, fordi en absorptionsvarmepumpe på damp hverken støjer eller vibrerer. Dette er en vigtig forudsætning, da varmepumpen er placeret umiddelbart under det nyindrettede kontrolrum på Køge Kraftvarmeværk, der tidligere har været plaget af høje vibrationsniveauer.  

Driftssikkert projekt

– Selvom det er utraditionelt at kombinere varme- og kølebehov i en og samme proces, har vi ikke kastet os ud i et pionerprojekt, understreger Dan Skibsted. Der er tale om kendt teknologi, og vi er ikke gået på kompromis med driftssikkerheden. Vi har nemlig bibeholdt havvandsanlægget som backup. Det nuværende kølingssystem med havvand anvendes for fremtiden ved nedbrud på varmepumpen samt ved opstart af turbinen.